Решения от заседание на 05.07.2022 г.

На заседанието си на 05.07.2022 г. КФН реши:

1. Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение от „Софарма“ АД, за закупуване чрез инвестиционен посредник „МК Брокерс“ АД на 14 632 655 броя акции (66.66%) от капитала на „Софарма Имоти“ АДСИЦ от останалите акционери на дружеството.

2. Издава временна забрана за публикуване на предложение от Михаил Петков за изкупуване чрез инвестиционен посредник „Карол“ АД на 44 504 броя акции (2,67%) от капитала и акциите с право на глас в общото събрание на акционерите на „Инвест Пропърти“ АДСИЦ, гр. Враца, от останалите акционери на дружеството.

3. Одобрява Ромил Златанов за прокурист на „Зенит имоти“ АДСИЦ, гр. Пловдив.

4. Одобрява Илия Каранешев, Таня Анастасова и Николай Атанасов за членове на съвета на директорите на „Рой Пропърти Фънд“ АДСИЦ.

5. Утвърждава „Грант Торнтон“ ООД и „РСМ БГ“ ООД като одитори, които да извършат проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2022 г. на Застрахователно дружество „Съгласие“ АД.

6. Утвърждава „РСМ БГ” ООД като одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2022 г. на Животозастрахователна компания „Съгласие” АД.

7. Съгласува избора на „Пенсионно осигурително дружество Алианц България“ АД на „ПрайсуотърхаусКупърс Одит“ ООД и „ЕЙЧ ЕЛ БИ БЪЛГАРИЯ“ ООД като одитори за извършване на проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2022 г. на дружеството и управляваните от него фондове.

8. Възнамерява да спазва в надзорната си практика Насоките относно общите процедури и методики за надзорен преглед и процеса на оценка на централните контрагенти съгласно чл. 21 от РЕПИ (ESMA70-151-3374), издадени от Европейския орган за ценни книжа и пазари, считано от момента, към който издаде лиценз на централен контрагент по чл. 14 от Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции.

9. Допуска кандидат до изпит за признаване на правоспособност на отговорен актюер, който ще се проведе в периода 01.10.2022 – 22.10.2022 г.

10. Изпраща уведомление до компетентния орган на Република Гърция относно намерението на застрахователен агент „Балкански Дженерал Рискс” ООД да извършва дейност по застрахователно посредничество при условията на свободата на предоставяне на услуги на нейната територия.

11. Отнема лиценза на „Фонд за инвестиции в недвижими имоти – ФИНИ“ АДСИЦ – в ликвидация, за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел.

12. Изпраща писмо до Регулаторния орган на Република Кипър за ценни книжа и пазари (Cyprus Securities and Exchange Commission – CySEC) и до инвестиционен посредник (ИП) FXCM EU Ltd, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с намерението на ИП FXCM EU Ltd да извършва дейност чрез установяване на клон на територията на Република България.

13. Изпраща писмо до „МАСТЪР ИНС“ ООД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с вписване на дружеството в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.