Решения от заседание на 03.05.2022 г.

 1. Одобрява Миролюб Иванов за прокурист на управляващо дружество (УД) „Инвест Кепитъл Асет Мениджмънт“ ЕАД. Изпраща писмо до УД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрение на член на Съвета на директорите на дружеството.

 1. Одобрява представените промени в устава на „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ“ АДСИЦ, които ще бъдат предложени за гласуване на предстоящо Общо събрание на акционерите на дружеството.

 1. Одобрява представените промени в устава на „Сити Пропъртис“ АДСИЦ, които ще бъдат предложени за гласуване на предстоящо Общо събрание на акционерите на „Сити Пропъртис“ АДСИЦ.

 1. Одобрява Теодора Якимова-Дренска за член на Съвета на директорите на инвестиционен посредник „ЮГ Маркет“ ЕАД.

 1. Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение от „Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани“ Б.В., Кралство Нидерландия, за закупуване чрез инвестиционен посредник „Евро-Финанс“ АД на 20 581 броя акции (1,07%) от капитала на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД от останалите акционери на дружеството.

 1. Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение от „Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани“ Б.В., Кралство Нидерландия, за закупуване чрез инвестиционен посредник „Евро-Финанс“ АД на 154 броя акции (3,08%) от капитала на „ЧЕЗ Електро България“ АД от останалите акционери на дружеството.

 1. Утвърждава „ЕЙЧ ЕЛ БИ БЪЛГАРИЯ“ ООД за одиторско дружество, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2022 г., годишните справки, доклади и приложения на „ОБЕДИНЕН ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛЕН ФОНД ДОВЕРИЕ ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО” АД.

 1. Спазва в надзорната си практика Насоките за оценка на пригодността на членовете на ръководния орган и лицата, заемащи ключови позиции (EBA/GL/2021/06), издадени от Европейския орган за ценни книжа и пазари съвместно с Европейския банков орган.

 1. Приема на второ гласуване Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 03.09.2020 г. за изискванията към дейността на централните депозитари на ценни книжа, централния регистър на ценни книжа и други лица, осъществяващи дейности, свързани със сетълмента на ценни книжа. Предстои обнародване в „Държавен вестник“.

 1. Изпраща писмо до „ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ БЪЛГАРИЯ ИНШУРЪНС” АД, с което уведомява дружеството, че не са налице правни пречки относно прехвърляне на ключовата актюерска функция от „ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ БЪЛГАРИЯ ИНШУРЪНС” АД на Ангел Терзиев.

 1. Изпраща писмо до „ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ БЪЛГАРИЯ ИНШУРЪНС” АД, с което уведомява дружеството, че не са налице правни пречки относно прехвърляне на функцията по инвестиране на активи и управление на портфейл от такива от „ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ БЪЛГАРИЯ ИНШУРЪНС” АД, чрез сключване на договор с управляващо дружество „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД.