Окончателни резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2021 г.

Управление “Осигурителен надзор” на КФН обяви окончателните резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2021 г. Информацията е обобщена на база на одитираните годишни финансови отчети и годишните отчети за надзорни цели за 2021 г., представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор.. Публикувани са и данните за разпределението на осигурените лица по пол и възраст в пенсионните фондове към 31.12.2021 г.

Общият брой на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове към 31.12.2021 г. е 4 849 754 души, като нараства спрямо 31.12.2020 г. с 0,64 на сто.

Към 31.12.2021 г. нетните активи на пенсионните фондове са на стойност 19 557 151 хил. лв. В сравнение с края на 2020 г. нетните активи на пенсионните фондове нарастват с 13,08 на сто.

Общите приходи на пенсионноосигурителните дружества за 2021 г. възлизат на 332 278 хил. лв. Нетният финансов резултат на дружествата за 2021 г. е в размер на 72 970 хил. лв.

Към края на 2021 г. са създадени 7 фонда за изплащане на пожизнени пенсии (ФИПП) и 9 фонда за разсрочени плащания (ФРП). През периода 01.09.2021 г. – 31.12.2021 г. са сключени общо 270 пенсионни договора за изплащане на допълнителна пожизнена пенсия за старост и 1 863 договора за разсрочено изплащане на средства с първите лица, осигурявали се в универсалните пенсионни фондове и навършили пенсионна възраст. За осъществяване на плащанията към тези лица през периода 01.09.2021 г. – 31.12.2021 г. от индивидуалните им партиди са прехвърлени 4 479 хил. лв. във ФИПП и 8 635 хил. лв. във ФРП. През същия период за пенсии от ФИПП са изплатени 53 хил. лв, а от ФРП са изплатени 596 хил. лв. за разсрочени плащания на осигурени лица и 8 хил. лв. еднократно на наследници на осигурени лица, получавали разсрочени плащания.

Еднократно от универсалните пенсионни фондове са изплатени и средства на стойност 58 хил. лв. на осигурени лица, навършили пенсионна възраст. Информация за окончателните резултати от дейността на пенсионните фондове и фондовете за извършване на плащания за 2021 г., както и за осигурените лица и натрупаните средства в пенсионните фондове към 31.12.2021 г. по пол и възраст може да намерите в раздел: Пазари / Осигурителен пазар / Статистика / Статистика и анализи / 2021.