Нови форми на справки за застрахователите и презастрахователите

На 16.12.2022 г., заместник-председателят на Комисията за финансов надзор (КФН), ръководещ управление „Застрахователен надзор“, на основание чл. 16, ал. 1, т. 16 и т. 24 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН), чл. 127, ал. 3, т. 1, във връзка с ал. 1 и ал. 2, чл. 527 от Кодекса за застраховането (КЗ), издаде общ административен акт – Заповед  № 988 от 16.12.2022 г.  за определяне на характера, обхвата и формата на информацията, необходима за целите на застрахователния надзор. С посочената заповед се утвърждават структурата, формата и съдържанието на годишните, тримесечните и месечните справки и приложения на застрахователите и презастрахователите по чл. 126, ал. 1 от КЗ, различни от образците за количествено отчитане на индивидуални предприятия и на групи по Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2450 на Комисията от 2 декември 2015 г. за определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на образците за предоставяне на информация на надзорните органи съгласно Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 347/1 от 31.12.2015 г.), както и годишните и тримесечните справки за отчетността на Гаранционния фонд и други изисквания към отчетността на основание чл. 127, ал. 1 и 2, ал. 3, т. 1 и чл. 527 от КЗ.