Комисията за финансов надзор внедри нова информационна система (Е-ЛУАИФ)

Комисията за финансов надзор (КФН) внедри нова информационна система (Е-ЛУАИФ) за осигуряване изпълнението на задълженията на лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, за докладване на информацията по чл. 110 от Делегиран регламент (ЕС) № 231/2013 от 19 декември 2012 година за допълване на Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаванията, общите условия във връзка с дейността, депозитарите, ливъриджа, прозрачността и надзора. Достъп до системата се осъществява чрез интернет страницата на КФН, секция „Е-Портали – Е-ЛУАИФ. Ръководство за работа със системата от страна на потребителите е публикувано в секция „Е-Портали – Е-ЛУАИФ – Инструкции за работа“.