Данни за застрахователния пазар към края на 2021 г.

Представените годишни справки и отчети на застрахователите и презастрахователите по общо застраховане и животозастраховане съгласно Наредба № 53 от 23.12.2016 г. и представените количествени справки съгласно Регламент (ЕС) 2015/2450 по чл. 304, параграф 1, буква “г” от Регламент (ЕС) 2015/35 към края на 2021 г. са обобщени и публикувани на интернет страницата на КФН – www.fsc.bg, раздел “Застрахователна дейност”, “Статистика”.