Комисията за финансов надзор периодично организира изпит за професионална квалификация на застрахователен брокер съгласно Наредба № 28 от 10.05.2006 г. на КФН за условията и реда за провеждане на изпит за професионална квалификация на застрахователните брокери и за признаване на квалификация, придобита в държава членка, и за регистрация на материалите за професионално обучение (Наредбата) във връзка с разпоредбата на чл. 303, ал. 2, т. 2 от Кодекса за застраховането.

Съгласно изискването на чл. 7 от Наредбата, Комисията следва да публикува информация относно датата на изпита, реда за провеждането му, и правилата за оценяване не по-късно от един месец преди провеждането му.

При интерес, моля следете интернет страницата на Комисия за финансов надзор.