Помирително производство

Помирителното производство започва с подаване на писменото заявление от потребителя, адресирано до Комисията за защита на потребителите.

През портала на КЗП е възможно потребителите да подадат електронно своето заявление, като трябва да следват определени стъпки, посочени на официалната интернет страница на КЗП, секция „Жалби и регистри”, подсекция „Помирителна комисия”.

Помирителната комисия разглежда спора по същество в срок до 90 календарни дни считано от датата, на която е получила всички документи по жалбата; при спорове с фактическа и правна сложност помирителната комисия може по своя преценка да удължи този срок, като за това уведомява страните и определя срока, необходим за решаване на спора.

Помирителното производство завършва с изготвянето на помирително предложение от помирителната комисията.

В 10-дневен срок след получаване на помирителното предложение страните трябва да отправят до председателя на помирителната комисия писмено изявление, дали го приемат, или отхвърлят.

Помирителното предложение трябва да се приеме или отхвърли от всяка от страните изрично, безусловно и изцяло.

Наличието на допълнителни уговорки или резерви в писменото изявление или липсата на такова в указания срок се третира като отхвърляне на помирителното предложение от съответната страна по спора.

Приемането на предложението от двете страни има сила на споразумение между тях.

Страните могат да придадат изпълнителна сила на сключеното споразумение, постигнато в помирителното производство, като го предоставят за одобрение пред компетентния съд.

Помирителното предложение не изключва възможността за защита по съдебен ред.

Когато страните по спора са сключили споразумение, но някоя от тях не изпълнява задълженията си по него, другата страна може да се обърне към съда за разглеждане на спора – предмет на споразумението.

Секторните помирителни комисии не разглеждат повторно спорове между потребители и търговци, за които е изготвено помирително предложение, независимо дали страните са го приели или не.