СПИСЪК НА ЗАДЪЛЖЕНИТЕ ЛИЦА, НЕПОДАЛИ В СРОК ЕЖЕГОДНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИМУЩЕСТВО И ИНТЕРЕСИ
 

Име, презиме, фамилия Длъжност/звено/дирекция Вид на декларацията