Решения от заседание на КФН на 11.07.2017 г.

На заседанието си на 11.07.2017 г. КФН реши:
1.  Приема на второ четене Наредба № 55 от 11 юли 2017 г. за определяне на регулираните пазари от трети държави, които са еквивалентни на регулираните пазари или многостранни системи за търговия в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
Наредбата е публикувана на страницата на КФН в раздел „Нормативна уредба”, „Наредби”, „Общи” и ще бъде обнародвана в Държавен вестник.2.  Прилага в надзорната си практика Съвместни насоки за пруденциална оценка на придобивания и увеличения на квалифицирани участия във финансовия сектор на Европейските надзорни органи.  Насоките са публикувани на страницата на КФН в раздел „Нормативна уредба”, „Насоки и препоръки на европейските надзорни органи”, „Съвместни насоки”.

3. Приема на първо четене на проект на Закон за пазарите на финансови инструменти.  Проектът на закона, както и мотиви към проекта на закона; цялостна оценка на въздействието и Резюме на цялостната предварителна оценка на въздействието са публикувани на страницата на КФН в раздел „Нормативна уредба”, „Обществени консултации”. Срокът за съгласуване е в рамките на 20 дни, до 31 юли 2017.

4. Не издава забрана за публикуване на коригирано търгово предложение от „Евроинс Иншурънс Груп” АД за закупуване чрез инвестиционен посредник „Евро-Финанс” АД на акции на застрахователно дружество „Евроинс” АД, гр. София.
Обект на настоящото търгово предложение са 1 635 369 бр. акции от капитала на „Застрахователно дружество Евроинс“ АД, представляващи 9.93% от капитала на дружеството. Цената за една акция, предложена от търговия предложител, е 1,30 лева.

5. Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации, издадени от „Индъстри Дивелъпмънт Холдинг” АД, гр. София. Емисията облигации е в размер на 10 000 000 евро, разпределени в 10 000 броя обикновени, лихвоносни, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми, обезпечени облигации, с номинална стойност 1 000 евро всяка, с фиксиран годишен лихвен процент в размер на 5 %, с дата на емитиране на облигациите – 22.12.2016 г. и с падеж – 22.12.2024 г.
Вписва посочената емисия облигации в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН,  с цел търговия на регулиран пазар.

6. Изпраща писмо до „Кепитъл Инвест Лимитед” АД, гр. София, с указания за отстраняване на непълноти и несъответствия във връзка със заявлението на дружеството за потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на акции.

7. Изпраща писмо до „Токуда здравно застраховане” ЕАД с указания за отстраняване на непълноти във връзка с искане на дружеството за утвърждаване на „Мур Стивънс България – одит“ като одитор.

8. Съгласува избора на „ПОД – Бъдеще“ АД на „Захаринова и партньори“ ООД и „БДО България“ ООД като одитори  за извършване на проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2017 г. на пенсионноосигурителното дружество и управляваните от него фондове.