НП / споразумениеНарушителНарушена разпоредбаРезюмеРазмер наказание (в лева)Текущ статус
Р-10-15/20.01.2022“Райфайзен Асет Мениджмънт (България)” ЕАДчл. 60, ал. 2 от ЗПФИ във връзка с § 4, ал. 2 от ДР на ЗПФИУД „Райфайзен Асет Мениджмънт (България)“ ЕАД не е изпълнило задължението си по чл. 60, ал. 2 от ЗПФИ във връзка с § 4, ал. 2 от ДР на ЗПФИ да предостави на комисията списък на всички лица, които притежават пряко или непряко квалифицирано дялово участие в капитала на УД, както и данни за притежаваните от тях гласове в общото събрание към 30.06.2021 г. Нарушена е разпоредбата на чл. 60, ал. 2 от ЗПФИ във връзка с § 4, ал. 2 от ДР на ЗПФИ. Нарушението е извършено на 13.07.2021 г. в гр. София.5000влязло в сила на 10.2.2022
Р-10-36/02.03.2022“Стратегия Асет Мениджмънт” АДчл. 64, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ„Стратегия Асет Мениджмънт” АД, управляващо ДФ „Престиж“, е извършило нарушение на разпоредбата на чл. 64, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ, тъй като не е обявило в КФН в законоустановения срок, а именно до 18.08.2021 г., обобщена информация за емисионните стойности и цените на обратно изкупуване на дяловете на ДФ „Престиж“ за периода от първо до петнадесето число на месец август 2021 г. Нарушението е извършено на 19.08.2021 г. в гр. София.5000влязло в сила на 21.3.2022
Р-10-37/02.03.2022“Стратегия Асет Мениджмънт” АДчл. 64, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ„Стратегия Асет Мениджмънт” АД, управляващо ДФ „Профит“, е извършило нарушение на разпоредбата на чл. 64, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ, тъй като не е обявило в КФН в законоустановения срок, а именно до 18.08.2021 г., обобщена информация за емисионните стойности и цените на обратно изкупуване на дяловете на ДФ „Профит“ за периода от първо до петнадесето число на месец август 2021 г. Нарушението е извършено на 19.08.2021 г. в гр. София.5000влязло в сила на 21.3.2022
Р-10-39/16.03.2022“Трейдинг 212” ЕООДчл. 11, ал. 1 от ЗПФИ в частта „Инвестиционният посредник трябва да притежава собствен капитал, който е адекватен на поетите от него рискове, свързани с дейността му, и определен при спазване изискванията на Регламент (ЕС) № 575/2013“, във връзка с чл. 92, параграф 1, б. в), във връзка с параграф 2, б. в), във връзка с параграф 3 и параграф 4 от Регламент (ЕС) № 575/2013ИП “Трейдинг 212” ЕООД е извършил 16 броя нарушения, всяко от които се изразява в това, че като е притежавал собствен капитал в размер по-малък от 8 на сто от формираната обща рискова експозиция за конкретна отчетна дата, съответно не е изпълнил капиталовите изисквания да отговаря във всеки момент на съотношение на обща капиталова адекватност 8 на сто, ИП „Трейдинг 212“ ЕООД не е притежавал определения собствен капитал, който да е адекватен на поетите от него рискове, свързани с дейността му, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) № 575/2013. Нарушена е разпоредбата на чл. 11, ал. 1 от ЗПФИ в частта „Инвестиционният посредник трябва да притежава собствен капитал, който е адекватен на поетите от него рискове, свързани с дейността му, и определен при спазване изискванията на Регламент (ЕС) № 575/2013“, във връзка с чл. 92, параграф 1, б. в), във връзка с параграф 2, б. в), във връзка с параграф 3 и параграф 4 от Регламент (ЕС) № 575/2013. Нарушенията са извършени на 26.04.2021 г., 27.04.2021 г., 28.04.2021 г., 29.04.2021 г., 05.05.2021 г., 07.05.2021 г., 10.05.2021 г., 11.05.2021 г., 12.05.2021 г., 13.05.2021 г., 14.05.2021 г., 17.05.2021 г., 18.05.2021 г., 19.05.2021 г., 20.05.2021 г. и 21.05.2021 г. в гр. София.16 x 12 000отменено от Административен съд София-град, решението на съда е влязло в сила на 27.10.2023 г.
Р-10-40/16.03.2022“Трейдинг 212” ЕООДчл. 290, ал. 7, т. 1 във връзка с чл. 276, ал. 1, т. 1 от ЗПФИИП “Трейдинг 212” ЕООД е извършил 16 броя нарушения, всяко от които се изразява в това, че като е представил отчетите, справките за позициите в търговския портфейл и обобщените справки за позициите в търговския портфейл за конкретна отчетна дата, без да е включил в цитираните справки всички собствени позиции в ДЗР, по отношение на които следва да изчислява капиталови изисквания за позиционен риск и стоков риск, съответно без да е изчислил капиталови изисквания за позиционен риск и стоков риск за същите позиции в ДЗР, ИП „Трейдинг 212“ ЕООД не се е съобразил с принудителната административна мярка, приложена от заместник – председателя с Решение № 185 – ИП от 06.04.2021 г. на основание чл. 15, ал. 1, т. 4 от ЗКФН във връзка с чл. 276, ал. 1, т. 1 от ЗПФИ. Нарушена е разпоредбата на чл. 290, ал. 7, т. 1 във връзка с чл. 276, ал. 1, т. 1 от ЗПФИ. Нарушенията са извършени на 26.04.2021 г., 27.04.2021 г., 28.04.2021 г., 29.04.2021 г., 05.05.2021 г., 07.05.2021 г., 10.05.2021 г., 11.05.2021 г., 12.05.2021 г., 13.05.2021 г., 14.05.2021 г., 17.05.2021 г., 18.05.2021 г., 19.05.2021 г., 20.05.2021 г. и 21.05.2021 г. в гр. София.16 x 10 000потвърдено от Административен съд София-град, влязло в сила на 08.12.2023 г.
Р-10-65/31.03.2022“Инвест Фонд Мениджмънт” АДчл. 153, ал. 1 от Наредба № 44 във връзка с чл. 90, ал. 10 от ЗДКИСДПКИ„Инвест Фонд Мениджмънт“ АД е извършило нарушение на чл. 153, ал. 1 от Наредба № 44 във връзка с чл. 90, ал. 10 от ЗДКИСДПКИ, тъй като на 31.03.2021 г. не е поддържало минимални ликвидни средства в размер не по-малък от размера на текущите си задължения с падеж до 3 месеца. Нарушението е извършено на 31.03.2021 г. в гр. София.1000потвърдено от Административен съд София-град и влязло в сила на 10.02.2023 г.
Р-10-66/31.03.2022“Инвест Фонд Мениджмънт” АДчл. 153, ал. 1 от Наредба № 44 във връзка с чл. 90, ал. 10 от ЗДКИСДПКИ„Инвест Фонд Мениджмънт“ АД е извършило нарушение на чл. 153, ал. 1 от Наредба № 44 във връзка с чл. 90, ал. 10 от ЗДКИСДПКИ, тъй като на 30.06.2021 г. не е поддържало минимални ликвидни средства в размер не по-малък от размера на текущите си задължения с падеж до 3 месеца. Нарушението е извършено на 30.06.2021 г. в гр. София.1000потвърдено от Административен съд София-град и влязло в сила на 23.02.2023 г.
Р-10-72/07.04.2022“Иновейшън стартър Бокс” ЕООД, в качеството на ЛУАИФчл. 216, ал. 5, предл. 1 от ЗДКИСДПКИЛУАИФ „Иновейшън Стартър Бокс“ ЕООД е извършило нарушение на чл. 216, ал. 5, предложение първо от ЗДКИСДПКИ, тъй като не е уведомило КФН в нормативно установения срок, а именно до 11.08.2021 г., за обстоятелството, че не е започнало да извършва дейност в срок 12 месеца от вписването му в регистъра на КФН. Нарушението е извършено на 12.08.2021 г. в гр. София.4000потвърдено от Административен съд София-град и влязло в сила на 06.06.2023 г.
Р-10-84/13.04.2022“Варчев Финанс” ЕООДчл. 53, ал. 3 във връзка с чл. 11, ал. 1, т. 1 и чл. 10, т. 3 от ЗМИПИП „Варчев Финанс“ ЕООД не е изпълнил 13 (тринадесет) пъти задължението си чл. 53, ал. 3 във връзка с чл. 11, ал. 1, т. 1 и чл. 10, т. 3 от ЗМИП, при встъпване в делови взаимоотношения с клиентите си А. В. М., М. Ц. Х., Д. А. Д., М. Н. М., Н. С. Ч, Д. Р. Т, Н. Б. Р., Н. Т. П., И. Б. С., Р. А. М., Б. С. М., Z. Z. и А. А. Н., без присъствието на клиента, да събере данни за професионалната дейност на лицето и целта и характера на участието му в деловите взаимоотношения чрез използване на документи, данни или информация от надежден и независим източник, попълване на въпросник или по друг подходящ начин. Извършени са 13 (тринадесет) нарушения на чл. 53, ал. 3 във връзка с чл. 11, ал. 1, т. 1 и чл. 10, т. 3 от ЗМИП. Нарушенията са извършени на 23.01.2020 г., 04.06.2020 г., 08.09.2020 г., 28.09.2020 г., 26.11.2020 г., 01.12.2020 г., 18.12.2020 г., 29.12.2020 г., 08.01.2021 г., 25.01.2021 г., 08.02.2021 г., 16.02.2021 г. и 18.02.2021 г. в гр. Варна.13 x 5000влязло в сила на 19.01.2023
Р-10-85/13.04.2022“Варчев Финанс” ЕООДчл. 53, ал. 7 във връзка с чл. 11, ал. 1, т. 1 и чл. 10, т. 1 от ЗМИПИП „Варчев Финанс“ ЕООД не е изпълнил задължението си по чл. 53, ал. 7 във връзка с чл. 11, ал. 1, т. 1 и чл. 10, т. 1 от ЗМИП, при прилагане на мярка за комплексна проверка при установяване на делови взаимоотношения, изразяваща се в идентифициране на клиент без негово присъствие, да извърши идентифициране на клиента Антон Валерьевич Михеев чрез представяне (от клиента на Посредника) на копие на официален документ за самоличност (на клиента). Извършено е нарушение на чл. 53, ал. 7 във връзка с чл. 11, ал. 1, т. 1 и чл. 10, т. 1 от ЗМИП. Нарушението е извършено на 23.01.2020 г. в гр. Варна.5000влязло в сила на 05.12.2022
Р-10-107/09.05.2022“Инвест фонд мениджмънт” АДчл. 153, ал. 1 от Наредба № 44 във връзка с чл. 90, ал. 10 от ЗДКИСДПКИУД „Инвест Фонд Мениджмънт“ АД е извършило нарушение на чл. 153, ал. 1 от Наредба № 44 във връзка с чл. 90, ал. 10 от ЗДКИСДПКИ, тъй като на 05.03.2020 г. минималните ликвидни средства на управляващото дружество, включващи парични средства на каса и по безсрочни влогове в банка, са в размер, който е по-малък от размера на текущите му задължения с падеж до 3 месеца. Нарушението е извършено на 05.03.2020 г. в гр. София.1500потвърдено от Административен съд София-град и влязло в сила на 29.08.2023 г.
Р-10-106/09.05.2022“Инвест фонд мениджмънт” АДчл. 153, ал. 1 от Наредба № 44 във връзка с чл. 90, ал. 10 от ЗДКИСДПКИУД „Инвест Фонд Мениджмънт“ АД е извършило нарушение на чл. 153, ал. 1 от Наредба № 44 във връзка с чл. 90, ал. 10 от ЗДКИСДПКИ, тъй като на 08.06.2021 г. минималните ликвидни средства на управляващото дружество, включващи парични средства на каса и по безсрочни влогове в банка, са в размер, който е по-малък от размера на текущите му задължения с падеж до 3 месеца. Нарушението е извършено на 08.06.2021 г. в гр. София.1500потвърдено от Административен съд София-град и влязло в сила на 10.02.2023 г.
Р-10-105/09.05.2022“Инвест фонд мениджмънт” АДчл. 153, ал. 1 от Наредба № 44 във връзка с чл. 90, ал. 10 от ЗДКИСДПКИУД „Инвест Фонд Мениджмънт“ АД е извършило нарушение на чл. 153, ал. 1 от Наредба № 44 във връзка с чл. 90, ал. 10 от ЗДКИСДПКИ, тъй като на 11.02.2021 г. минималните ликвидни средства на управляващото дружество, включващи парични средства на каса и по безсрочни влогове в банка, са в размер, който е по-малък от размера на текущите му задължения с падеж до 3 месеца. Нарушението е извършено на 11.02.2021 г. в гр. София.1500потвърдено от Административен съд София-град и влязло в сила на 26.10.2023 г.
Р-10-104/09.05.2022“Инвест фонд мениджмънт” АДчл. 153, ал. 1 от Наредба № 44 във връзка с чл. 90, ал. 10 от ЗДКИСДПКИУД „Инвест Фонд Мениджмънт“ АД е извършило нарушение на чл. 153, ал. 1 от Наредба № 44 във връзка с чл. 90, ал. 10 от ЗДКИСДПКИ, тъй като на 11.08.2020 г. минималните ликвидни средства на управляващото дружество, включващи парични средства на каса и по безсрочни влогове в банка, са в размер, който е по-малък от размера на текущите му задължения с падеж до 3 месеца. Нарушението е извършено на 11.08.2020 г. в гр. София.1500потвърдено от Административен съд София-град и влязло в сила на 23.02.2023 г.
Р-10-103/09.05.2022“Инвест фонд мениджмънт” АДчл. 153, ал. 1 от Наредба № 44 във връзка с чл. 90, ал. 10 от ЗДКИСДПКИУД „Инвест Фонд Мениджмънт“ АД е извършило нарушение на чл. 153, ал. 1 от Наредба № 44 във връзка с чл. 90, ал. 10 от ЗДКИСДПКИ, тъй като на 20.01.2020 г. минималните ликвидни средства на управляващото дружество, включващи парични средства на каса и по безсрочни влогове в банка, са в размер, който е по-малък от размера на текущите му задължения с падеж до 3 месеца. Нарушението е извършено на 20.01.2020 г. в гр. София.1500обжалвано
Р-10-114/11.05.2022“Златен Лев Капитал” ЕАДчл. 60, ал. 2 от ЗПФИ във връзка с § 4, ал. 2 от ДР на ЗПФИУД „Златен Лев Капитал“ ЕАД не е изпълнило задължението си по чл. 60, ал. 2 от ЗПФИ във връзка с § 4, ал. 2 от ДР на ЗПФИ да предостави на комисията списък на всички лица, които притежават пряко или непряко квалифицирано дялово участие в капитала на УД, както и данни за притежаваните от тях гласове в общото събрание към 30.06.2021 г. Нарушена е разпоредбата на чл. 60, ал. 2 от ЗПФИ във връзка с § 4, ал. 2 от ДР на ЗПФИ. Нарушението е извършено на 13.07.2021 г. в гр. София.5000потвърдено от Административен съд София-град, влязло в сила на 20.11.2023 г.
Р-10-189/29.08.2022“Първа Финансова Брокерска Къща” ЕООДчл. 26, параграф 1, ал. 1 във връзка с параграф 2, ал. 1, б. „а“ от Регламент (ЕС) № 600/2014ИП “Първа Финансова Брокерска Къща” ЕООД е извършил 3 броя нарушения, всяко от които се изразява в това, че във връзка с конкретна сделка, сключена от инвестиционния посредник на конкретна дата извън място на търговия от името на своите клиенти вследствие на изпълнение на съответните клиентски нареждания за покупка, съответно продажба, на 100 броя облигации с ISIN BG2100023196, допуснати до място на търговия с MIC код XLUX от 14.10.2020 г., Посредникът е бил длъжен да представи пълен и прецизен отчет за конкретната сделка пред КФН не по-късно от края на конкретна дата. В законоустановения срок ИП „Първа Финансова Брокерска Къща“ ЕООД не е представил пред КФН пълен и прецизен отчет за конкретната сделка. Нарушена е разпоредбата на чл. 26, параграф 1, ал. 1 във връзка с параграф 2, ал. 1, б. „а“ от Регламент (ЕС) № 600/2014. Нарушенията са извършени на 12.03.2021 г., 12.03.2021 г. и 09.04.2021 г. в гр. София.15000потвърдено от Административен съд София-град, влязло в сила на 14.09.2023 г.
Р-14-41/31.08.2022“Загора финакорп” АДчл. 66, ал. 1 във връзка с чл. 11, ал. 1, т. 1 и чл. 10, т. 4 от ЗМИПСъс споразумението е постигнато съгласие, че ИП „Загора Финакорп“ АД не е изяснил произхода на средствата на клиента си Т. Р. Р. чрез прилагане на поне два от способите в чл. 66, ал. 1 от ЗМИП съгласно изискванията на същата разпоредба. Нарушена разпоредбата на чл. 66, ал. 1 във връзка с чл. 11, ал. 1, т. 1 и чл. 10, т. 4 от ЗМИП. Нарушението е извършено на 06.07.2021 г. в гр. Хасково3500влязло в сила на 09.09.2022
Р-14-42/31.08.2022“Загора финакорп” АДчл. 66, ал. 1 във връзка с чл. 11, ал. 1, т. 1 и чл. 10, т. 4 от ЗМИПСъс споразумението е постигнато съгласие, че ИП „Загора Финакорп“ АД не е изяснил произхода на средствата на клиента си Р. В. Г. чрез прилагане на поне два от способите в чл. 66, ал. 1 от ЗМИП съгласно изискванията на същата разпоредба. Нарушена разпоредбата на чл. 66, ал. 1 във връзка с чл. 11, ал. 1, т. 1 и чл. 10, т. 4 от ЗМИП. Нарушението е извършено на 02.07.2021 г. в гр. Хасково3500влязло в сила на 09.09.2022
Р-14-43/31.08.2022“Загора финакорп” АДчл. 66, ал. 1 във връзка с чл. 11, ал. 1, т. 1 и чл. 10, т. 4 от ЗМИПСъс споразумението е постигнато съгласие, че ИП „Загора Финакорп“ АД не е изяснил произхода на средствата на клиента си С. Б. С. чрез прилагане на поне два от способите в чл. 66, ал. 1 от ЗМИП съгласно изискванията на същата разпоредба. Нарушена разпоредбата на чл. 66, ал. 1 във връзка с чл. 11, ал. 1, т. 1 и чл. 10, т. 4 от ЗМИП. Нарушението е извършено на 11.05.2021 г. в гр. Хасково3500влязло в сила на 09.09.2022
Р-10-196/20.09.2022“Инвест Кепитъл Асет Мениджмънт” ЕАДчл. 60, ал. 2 от ЗПФИ във връзка с § 4, ал. 2 от ДР на ЗПФИУД „Инвест Кепитъл Асет Мениджмънт” ЕАД е извършило нарушение на разпоредбата на чл. 60, ал. 2 от ЗПФИ във връзка с § 4, ал. 2 от ДР на ЗПФИ, тъй като не е предоставило в КФН в законоустановения срок, а именно до 10.01.2022 г., списък на лицата, които притежават пряко и непряко квалифицирано дялово участие в УД, както и данни за притежаваните от тях гласове в общото събрание към 31.12.2021 г. Нарушена е разпоредбата на чл. 60, ал. 2 от ЗПФИ във връзка с § 4, ал. 2 от ДР на ЗПФИ. Нарушението е извършено на 11.01.2022 г. в гр. София.5000влязло в сила на 11.10.2022
Р-10-277/01.12.2022“Първа Финансова Брокерска Къща” ЕООДчл. 93, ал. 4 във връзка с ал. 1, във връзка с чл. 92, ал. 1, във връзка с ал. 2, изречения второ и трето от ЗПФИВ периода от 22.03.2021 г. до 23.04.2021 г. ИП ,,Първа Финансова Брокерска Къща“ ЕООД не е съхранявал паричните средства на своите клиенти по индивидуални сметки на клиентите или по клиентски сметки към сметка на Посредника в кредитна институция по чл. 93, ал. 1, т. 2 или 3 от ЗПФИ, като по този начин не е осигурил защита правата на собственост на клиентите върху тези активи, тъй като Посредникът е създал правна възможност да отговаря пред кредиторите си с паричните средства на своите клиенти и правна възможност за принудително изпълнение върху паричните средства на клиентите за задължения на ИП ,,Първа Финансова Брокерска Къща“ ЕООД. Извършено е нарушение на чл. 93, ал. 4 във връзка с ал. 1, във връзка с чл. 92, ал. 1, във връзка с ал. 2, изречения второ и трето от ЗПФИ. Нарушението е извършено в периода от 22.03.2021 г. до 23.04.2021 г. в гр. София.5000потвърдено от Софийски районен съд, влязло в сила на 29.08.2023 г.
Р-14-1/14.01.2022Наталия Владимирова Амзиначл. 60, ал. 3 от ЗПФИСъс споразумението е постигнато съгласие, че в резултат на пряко придобиване от 28.04.2021 г. на 15 200 акции от капитала на ИП “Интеркапитал Маркетс” АД, равняващи се на 9,50 % от общия капитал на дружеството, Наталия Владимирова Амзина е била длъжна да изпрати в КФН уведомление по чл. 60, ал. 3 от ЗПФИ в 7-дневен срок от придобиването. Такова уведомление не е представено в срок, с което е нарушена разпоредбата на чл. 60, ал. 3 от ЗПФИ. Нарушението е извършено на 06.05.2021 г. в гр. София.1400влязло в сила на 19.1.2022
Р-14-25/23.06.2022“Елана Трейдинг” АДчл. 97, ал. 1 в предложението “инвестиционният посредник изготвя записи на всички телефонни разговори и съобщения или на разговори и съобщения чрез електронни способи за комуникация, които се отнасят до приемането, предаването и изпълнението на нареждания на клиенти, независимо от това дали сделката е сключена” от ЗПФИСъс споразумението е постигнато съгласие, че ИП “Елана Трейдинг” АД е извършил 2 броя нарушения, всяко от които се изразява в това, че посредникът не е изготвил записи на подадено чрез електронен способ нареждане на 02.02.2021 г. от клиента “Браво Екуити” ООД за покупка, съответно за продажба на финансови инструменти. Нарушена е разпоредбата на чл. 97, ал. 1 в предложението “инвестиционният посредник изготвя записи на всички телефонни разговори и съобщения или на разговори и съобщения чрез електронни способи за комуникация, които се отнасят до приемането, предаването и изпълнението на нареждания на клиенти, независимо от това дали сделката е сключена” от ЗПФИ. Нарушенията са извършени на 02.02.2021 г. в гр. София.2 x 3 500влязло в сила на 27.6.2022
Р-14-40/17.08.2022“Глобъл Фъндс Ексчейндж” ЕАДчл. 290, ал. 1, т. 6 във връзка с ал. 9, т. 3, предложение първо от ЗПФИСъс споразумението е постигнато съгласие, че като е представил в КФН на 21.01.2022 г. „.pdf“ файл „Възлагане, приемане, регистри, уведомление, съвет – октомври 2021“, съдържащ три отделни документа „Състояние, възможности и перспективи за инвестиране в публично дружество „Химимпорт“ АД към 30.09.2021“, „Регистър на инвестиционните съвети по чл. 54 от Делегиран регламент 2017/565 и ЗПФИ“, и „Писмо за приемане на инвестиционен съвет“, в които се съдържат неверни данни, изразяващи се в датата, на която е предоставен инвестиционния съвет на клиент относно „Състояние, възможности и перспективи за инвестиране в публично дружество „Химимпорт“ АД към 30.09.2021“, ИП ,,Глобъл Фъндс Ексчейндж“ ЕАД е нарушил разпоредбата на чл. 290, ал. 1, т. 6 във връзка с ал. 9, т. 3, предложение първо от ЗПФИ. Нарушението е извършено на 21.01.2022 г. в гр. София.7000влязло в сила на 31.8.2022