НП / споразумениеНарушителНарушена разпоредбаРезюмеРазмер наказание (в лева)Текущ статус
Р-10-102/10.02.2021“Фаворит” АДчл. 60, ал. 2 от ЗПФИИП “Фаворит” АД не е изпълнил задължението си по чл. 60, ал. 2 от ЗПФИ, в срок до 10.07.2020 г. да представи на КФН списък с лицата, които притежават пряко или непряко квалифицирано дялово участие, както и данни за притежаваните от тях гласове в общото събрание. Нарушена е разпоредбата на чл. 60, ал. 2 от ЗПФИ. Нарушението е извършено на 11.07.2020 г. в гр. София.5 000отменено
Р-10-105/10.02.2021“Конкорд асет мениджмънт” АДчл. 60, ал. 2 от ЗПФИ във връзка с параграф 4, ал. 2 от ДР на ЗПФИУД “Конкорд Асет Мениджмънт” АД не е изпълнило задължението си по чл. 60, ал. 2 от ЗПФИ във връзка с параграф 4, ал. 2 от ДР на ЗПФИ, в срок до 10.07.2020 г. да представи на КФН пълен списък с лицата, които притежават пряко или непряко квалифицирано дялово участие, както и данни за притежаваните от тях гласове в общото събрание. Нарушението е извършено на 11.07.2020 г. в гр. София.10 000влязло в сила на 10.12.2021
Р-10-114/16.02.2021“Статегия асет мениджмънт” АДчл. 60, ал. 2 от ЗПФИ във връзка с параграф 4, ал. 2 от ДР на ЗПФИУД “Стратегия Асет Мениджмънт” АД не е изпълнило задължението си по чл. 60, ал. 2 от ЗПФИ във връзка с параграф 4, ал. 2 от ДР на ЗПФИ, в срок до 10.07.2020 г. да представи на КФН пълен списък с лицата, които притежават пряко или непряко квалифицирано дялово участие, както и данни за притежаваните от тях гласове в общото събрание. Нарушението е извършено на 11.07.2020 г. в гр. София.5 000влязло в сила на 8.10.2021
Р-10-212/23.03.2021“Трейдинг 212” ЕООДчл. 92, ал. 3 от ЗПФИИП “Трейдинг 212” ЕООД не е изпълнил задължението си по чл. 92, ал. 3 в хипотезата “инвестиционният посредник не може да използва финансови инструменти на своите клиенти за собствена сметка освен с изричното съгласие на клиента и при условия, определени с наредба” от ЗПФИ, тъй като е използвал финансови инструменти на свой клиент за собствена сметка, без изричното съгласие на клиента и при условия, определени в наредба. Нарушена е разпоредбата на чл. 92, ал. 3 в хипотезата “инвестиционният посредник не може да използва финансови инструменти на своите клиенти за собствена сметка освен с изричното съгласие на клиента и при условия, определени с наредба” от ЗПФИ. Нарушението е извършено в периода от 30.05.2020 г. до 31.05.2020 г. в гр. София.10 000влязло в сила на 11.10.2022
Р-10-297/20.04.2021“Интеркапитал Маркетс” АДчл. 69, ал. 1, предложение 2 от ЗПФИСключвайки на 15.01.2019 г. “Писмено споразумение” с XXX (клиент № 0000001718), съгласно което въз основа на вътрешните правила на Посредника за класифициране на клиентите и представената от клиента информация, е определил същия за професионален клиент, без да разполага с данни, които да удостоверяват, че посоченият клиент отговаря на някое от условията по т. 1.1. от Раздел I на Правилата за подобна категоризация, и без да е осъществен фактическият състав на т. 1.2. от Раздел I на Правилата, ИП “Интеркапитал Маркетс” АД е извършил нарушение на чл. 69, ал. 1, предложение 2 от ЗПФИ, тъй като не е приложил приетите от него “Вътрешни правила за класифициране на клиенти на ИП Интеркапитал Маркетс АД”. Нарушението е извършено на 15.01.2019 г. в гр. София.5 000влязло в сила на 30.4.2021
Р-10-303/23.04.2021“Булброкърс” ЕАДчл. 82, ал. 8 от ЗПФИИП “Булброкърс” ЕАД е извършил нарушение на чл. 82, ал. 8 от ЗПФИ, в частта “инвестиционният посредник обявява в тарифа”, предложение второ “вида и размера на разходите за клиентите, ако те не се включват във възнаграждението”, тъй като в периода от 20.06.2019 г. до 10.08.2020 г. по отношение на клиентите с номер 27530, 325443 и 681 са възникнали допълнителни разходи в размер на ДДС върху стойността на съответните такси, видът и размерът на които не са описани в Тарифата, и които не са включени във възнаграждението на ИП “Булброкърс” ЕАД за съхранение на парични средства, посочено в Тарифата. Нарушена е разпоредбата на чл. 82, ал. 8 от ЗПФИ, в частта “инвестиционният посредник обявява в тарифа”, предложение второ “вида и размера на разходите за клиентите, ако те не се включват във възнаграждението”. Нарушението е извършено в периода от 20.06.2019 г. до 10.08.2020 г. в гр. София.1 000влязло в сила на 24.11.2022
Р-10-304/23.04.2021“Интеркапитал Маркетс” АДчл. 26, параграф 1, ал. 1 във връзка с параграф 2, ал. 1, б. “а” от Регламент (ЕС) № 600/2014, във връзка с чл. 1 и чл. 8 от Делегиран регламент (ЕС) № 2017/590ИП “Интеркапитал Маркетс” АД не е изпълнил задължението си по чл. 26, параграф 1, ал. 1 във връзка с параграф 2, ал. 1, б. “а” от Регламент (ЕС) № 600/2014, във връзка с чл. 1 и чл. 8 от Делегиран регламент (ЕС) № 2017/590, да представи пред КФН възможно най-бързо и не по-късно от края на следващия работен ден пълен и прецизен отчет, включващ LEI номера на лицето, което е взело решението от името на клиента и NATIONAL ID – идентификационния код на физическото лице в рамките на Посредника, отговорно за вземането на инвестиционното решение, за сключена на 31.08.2020 г. сделка с реф. № 192044С1, най-късно до 01.09.2020 г. Нарушена е разпоредбата на чл. 26, параграф 1, ал. 1 във връзка с параграф 2, ал. 1, б. “а” от Регламент (ЕС) № 600/2014, във връзка с чл. 1 и чл. 8 от Делегиран регламент (ЕС) № 2017/590. Нарушението е извършено на 02.09.2020 г. в гр. София.5 000отменено
Р-10-345/13.05.2021“Интеркапитал Маркетс” АДчл. 70, ал. 1 във връзка с чл. 6, ал. 2, т. 4 от ЗПФИКато е сключил на 15.12.2018 г. от името и за сметка на XX (клиент № 0000001688) “Договор номер: 1 от дата: 15.12.2018 г.” и “Договор номер: 2 от дата: 15.12.2018 г.”, които още към момента на тяхното сключване съвкупно са били явно неизгодни за посочения клиент, ИП “Интеркапитал Маркетс” АД е извършил нарушение на чл. 70, ал. 1 във връзка с чл. 6, ал. 2, т. 4 от ЗПФИ, тъй като не е действал като професионалист в най-добър интерес на клиента при извършване на инвестиционната услуга по управление на неговия клиентски портфейл. Нарушена е разпоредбата на чл. 70, ал. 1 във връзка с чл. 6, ал. 2, т. 4 от ЗПФИ. Нарушението е извършено на 15.12.2018 г. в гр. София.8 000обжалвано
Р-10-449/02.06.2021“Интеркапитал Маркетс” АДчл. 75а, ал. 5 от ЗПФИ във връзка с параграф 23, ал. 1 от ЗР на ЗИД на ЗППЦККато не е публикувал на своята интернет страница мотивите, въз основа на които на заседание на СД от 24.09.2020 г. е решено да не се приема политика за ангажираност, в законоустановения срок, ИП “Интеркапитал Маркетс” АД е извършил нарушение на чл. 75а, ал. 5 от ЗПФИ във връзка с параграф 23, ал. 1 от ЗР на ЗИД на ЗППЦК. Нарушението е извършено на 29.09.2020 г. в гр. София.5 000отменено
Р-10-450/02.06.2021“Интеркапитал Маркетс” АДчл. 70, ал. 1 във връзка с чл. 6, ал. 2, т. 4 от ЗПФИКато е сключил на 28.02.2019 г. от името и за сметка на XXX (клиент № 0000001687) сделка за покупка на 20 000 акции от капитала на The Kraft Heinz Company с ISIN US5007541064 при единична цена 45,95 USD, по отношение на която е установено, че към момента на сключване е била явно неизгодна за посочения клиент, ИП “Интеркапитал Маркетс” АД е извършил нарушение на чл. 70, ал. 1 във връзка с чл. 6, ал. 2, т. 4 от ЗПФИ. Нарушението е извършено на 28.02.2019 г. в гр. София.6 500отменено
Р-10-500/16.06.2021“Интеркапитал Маркетс” АДчл. 26, параграф 1, ал. 1 във връзка с параграф 2, ал. 1, б. “в” от Регламент (ЕС) № 600/2014, във връзка с чл. 1 от Делегиран регламент № 2017/590Като не е представил в необходимия срок – до края на работния ден на 17.08.2020 г. (понеделник) – пълен, включващ LEI номера на лицето, което е взело решението от името на клиента (поле 12 от таблица 2 на приложение I от Делегиран Регламент (ЕС) № 2017/590) и идентификационния код („NATIONAL_ID“) на физическото лице в рамките на Посредника, отговорно за вземането на инвестиционното решение (поле 57 от таблица 2 на приложение I от Делегиран Регламент (ЕС) № 2017/590), и прецизен, включващ правилен код/наименование на базовия инструмент (полета 47 и 48 от таблица 2 на приложение I от Делегиран Регламент (ЕС) № 2017/590), отчет относно сделка с Референтен номер № 191277C1, сключена на 14.08.2020 г. за сметка на XXX (клиент № 0000001374 на Посредника), ,,Интеркапитал Маркетс“ АД е нарушил разпоредбата на чл. 26, параграф 1, алинея 1 във връзка с параграф 2, алинея 1, буква ,,в“ от Регламент (ЕС) № 600/2014, във връзка с чл. 1 от Делегиран регламент (ЕС) № 2017/590. Нарушението е извършено на 18.08.2020 г. в гр. София.
Като не е представил в необходимия срок – до края на работния ден на 17.08.2020 г. (понеделник) – пълен, включващ LEI номера на лицето, което е взело решението от името на клиента (поле 21 от таблица 2 на приложение I от Делегиран Регламент (ЕС) № 2017/590) и идентификационния код („NATIONAL_ID“) на физическото лице в рамките на Посредника, отговорно за вземането на инвестиционното решение (поле 57 от таблица 2 на приложение I от Делегиран Регламент (ЕС) № 2017/590), и прецизен, включващ правилен код/наименование на базовия инструмент (полета 47 и 48 от таблица 2 на приложение I от Делегиран Регламент (ЕС) № 2017/590), отчет относно сделка с Референтен номер № 191278C1, сключена на 14.08.2020 г. за сметка на XXX (клиент № 0000001374 на Посредника), ,,Интеркапитал Маркетс“ АД е нарушил разпоредбата на чл. 26, параграф 1, алинея 1 във връзка с параграф 2, алинея 1, буква ,,в“ от Регламент (ЕС) № 600/2014, във връзка с чл. 1 от Делегиран регламент (ЕС) № 2017/590. Нарушението е извършено на 18.08.2020 г. в гр. София.
Като не е представил в необходимия срок – до края на работния ден на 17.08.2020 г. (понеделник) – пълен, включващ LEI номера на лицето, което е взело решението от името на клиента (поле 12 от таблица 2 на приложение I от Делегиран Регламент (ЕС) № 2017/590) и идентификационния код („NATIONAL_ID“) на физическото лице в рамките на Посредника, отговорно за вземането на инвестиционното решение (поле 57 от таблица 2 на приложение I от Делегиран Регламент (ЕС) № 2017/590), и прецизен, включващ правилен код/наименование на базовия инструмент (полета 47 и 48 от таблица 2 на приложение I от Делегиран Регламент (ЕС) № 2017/590), отчет относно сделка с Референтен номер № 191279C1, сключена на 14.08.2020 г. за сметка на XXX (клиент № 0000001374 на Посредника), ,,Интеркапитал Маркетс“ АД е нарушил разпоредбата на чл. 26, параграф 1, алинея 1 във връзка с параграф 2, алинея 1, буква ,,в“ от Регламент (ЕС) № 600/2014, във връзка с чл. 1 от Делегиран регламент (ЕС) № 2017/590. Нарушението е извършено на 18.08.2020 г. в гр. София.
Като не е представил в необходимия срок – до края на работния ден на 17.08.2020 г. (понеделник) – пълен, включващ LEI номера на лицето, което е взело решението от името на клиента (поле 21 от таблица 2 на приложение I от Делегиран Регламент (ЕС) № 2017/590) и идентификационния код („NATIONAL_ID“) на физическото лице в рамките на Посредника, отговорно за вземането на инвестиционното решение (поле 57 от таблица 2 на приложение I от Делегиран Регламент (ЕС) № 2017/590), и прецизен, включващ правилен код/наименование на базовия инструмент (полета 47 и 48 от таблица 2 на приложение I от Делегиран Регламент (ЕС) № 2017/590), отчет относно сделка с Референтен номер № 191280C1, сключена на 14.08.2020 г. за сметка на XXX (клиент № 0000001374 на Посредника), ,,Интеркапитал Маркетс“ АД е нарушил разпоредбата на чл. 26, параграф 1, алинея 1 във връзка с параграф 2, алинея 1, буква ,,в“ от Регламент (ЕС) № 600/2014, във връзка с чл. 1 от Делегиран регламент (ЕС) № 2017/590. Нарушението е извършено на 18.08.2020 г. в гр. София.
4 x 5 000влязло в сила на 21.4.2022
Р-10-513/17.06.2021“Глобъл Фъндс Ексчейндж” ЕАДчл. 43, ал. 5, изречение 1 от ЗПФИИП “Глобъл Фъндс Ексчейндж” ЕАД не е изпълнил задължението си по чл. 43, ал. 5, изречение 1 от ЗПФИ, тъй като не е уведомил КФН за промяна на фирмата на дружеството най-малко един месец преди нейното осъществяване. Нарушена е разпоредбата на чл. 43, ал. 5, изречение 1 от ЗПФИ. Нарушението е извършено на 12.12.2020 г. в гр. София.1 000влязло в сила на 2.7.2021
Р-10-514/18.06.2021“Интеркапитал Маркетс” АДчл. 9, ал. 1 от ЗПФИВ периода от 26.02.2018 г. до 14.08.2020 г., въз основа на 4 (четири) броя общи поръчки (,,Standing Instructions”) за покупка на щатски долари и продажба на евро, е изпълнявал поръчки, които не са свързани с финансови инструменти, действал е като косвен представител от свое име и за сметка на дружеството XXX в качеството му на негов довереник (комисионер) и е сключил 395 изпълнителни сделки, които по своето естество представляват валутни сделки и не са включени в изключителния му предмет на дейност, с което ИП ,,Интеркапитал Маркетс“ АД е нарушил разпоредбата на чл. 9, ал. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти. Нарушението е извършено в периода от 26.02.2018 г. до 14.08.2020 г. в гр. София.5 000отменено
Р-10-543/29.06.2021“Елана трейдинг” АДчл. 32, ал. 1 от Наредба № 50 във връзка с чл. 450, параграф 1, б. “з”, т. “ii” и т. “iii” от Регламент (ЕС) № 575/2013Като е оповестил публично единствено информацията по т. “i” от чл. 450, параграф 1, б. “з” от Регламент (ЕС) № 575/2013, но не и информацията по т. “ii” и т. “iii”, ИП “Елана Трейдинг” АД е извършил нарушение на чл. 32, ал. 1 от Наредба № 50 във връзка с чл. 450, параграф 1, б. “з”, т. “ii” и т. “iii” от Регламент (ЕС) № 575/2013. Нарушението е извършено на 30.03.2020 г. в гр. София.1 000влязло в сила на 10.7.2021
Р-10-544/29.06.2021“Елана трейдинг” АДчл. 65, ал. 3 от ЗПФИКато е приел решение на заседание на Съвета на директорите на 06.06.2019 г. за определяне на променливо възнаграждение за 2019 г. на XXX в размер на 205,53 на сто от нейното годишно постоянно възнаграждение за същата година, ИП “Елана Трейдинг” АД е извършил нарушение на чл. 65, ал. 3 от ЗПФИ. Нарушението е извършено на 06.06.2019 г. в гр. София. 2. Като е приел решение на заседание на Съвета на директорите на 06.06.2019 г. за определяне на променливо възнаграждение за 2019 г. на XXX в размер на 256,07 на сто от неговото годишно постоянно възнаграждение за същата година, ИП “Елана Трейдинг” АД е извършил нарушение на чл. 65, ал. 3 от ЗПФИ. Нарушението е извършено на 06.06.2019 г. в гр. София.2 x 5 000влязло в сила на 10.7.2021
Р-10-557/02.07.2021“Карол” АДчл. 26, параграф 1, ал. 1 във връзка с параграф 2, ал. 1, б. “а” от Регламент (ЕС) № 600/2014ИП “Карол” АД не е изпълнил задължението си по чл. 26, параграф 1, ал. 1 във връзка с параграф 2, ал. 1, б. “а” от Регламент (ЕС) № 600/2014 в срок до 16.11.2020 г., да представи пред КФН пълен и прецизен отчет за сделка № 20201113000000128, сключена на 13.11.2020 г., с емисия “БТФ Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF”. Нарушена е разпоредбата на чл. 26, параграф 1, ал. 1 във връзка с параграф 2, ал. 1, б. “а” от Регламент (ЕС) № 600/2014. Нарушението е извършено на 17.11.2020 г. в гр. София. 2. ИП “Карол” АД не е изпълнил задължението си по чл. 26, параграф 1, ал. 1 във връзка с параграф 2, ал. 1, б. “а” от Регламент (ЕС) № 600/2014 в срок до 17.11.2020 г., да представи пред КФН пълен и прецизен отчет за сделка № 20201116000000027, сключена на 16.11.2020 г., с емисия “БТФ Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF”. Нарушена е разпоредбата на чл. 26, параграф 1, ал. 1 във връзка с параграф 2, ал. 1, б. “а” от Регламент (ЕС) № 600/2014. Нарушението е извършено на 18.11.2020 г. в гр. София.2 x 5 000влязло в сила на 7.7.2022
Р-10-594/19.07.2021“Интеркапитал Маркетс” АДчл. 20, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 600/2014 във връзка с чл. 12, параграф 1, във връзка с чл. 14, параграф 2, б. “б” от Делегиран регламент (ЕС) № 2017/587Като не е оповестил чрез ОМП обема, цената и часа на сключване (включително данните по таблици 2, 3 и 4 от приложение I на Делегиран регламент (ЕС) № 2017/587) на сделка № 190462 с акции на „ВФ Алтърнатив“ АД с ISIN BG1100004198, сключена на 04.08.2020 г. в 16:29 часа, в рамките на една минута след сключване на съответната сделка, ИП „Интеркапитал Маркетс“ АД е нарушил разпоредбата на чл. 20, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 600/2014 във връзка с чл. 12, параграф 1, във връзка с чл. 14, параграф 2, буква „а“ от Делегиран регламент (ЕС) № 2017/587. Нарушението е извършено на 04.08.2020 г. в град София.
Като не е оповестил чрез ОМП обема, цената и часа на сключване (включително данните по таблици 2, 3 и 4 от приложение I на Делегиран регламент (ЕС) № 2017/587) на сделка № 185906 с акции на „Мел Инвест Холдинг“ АД с ISIN BG1100010971, сключена на 08.06.2020 г. в 17:42 часа, най-късно преди началото на търговската сесия на следващия работен ден на „Българска фондова борса“ АД – 9:30 часа на 09.06.2020 г., ИП „Интеркапитал Маркетс“ АД е нарушил разпоредбата на чл. 20, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 600/2014 във връзка с чл. 12, параграф 1, във връзка с чл. 14, параграф 2, буква „б“ от Делегиран регламент (ЕС) № 2017/587. Нарушението е извършено на 09.06.2020 г. в град София.
Като не е оповестил чрез ОМП обема, цената и часа на сключване (включително данните по таблици 2, 3 и 4 от приложение I на Делегиран регламент (ЕС) № 2017/587) на сделка № 189327 с акции на “BORUTA-ZACHEM SA” с ISIN PLBRTZM00010, сключена на 22.07.2020 г. в 18:37 часа, най-късно преди началото на търговската сесия на следващия работен ден на Варшавската фондова борса – 10:00 часа българско време на 23.07.2020 г., ИП „Интеркапитал Маркетс“ АД е нарушил разпоредбата на чл. 20, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 600/2014 във връзка с чл. 12, параграф 1, във връзка с чл. 14, параграф 2, буква „б“ от Делегиран регламент (ЕС) № 2017/587. Нарушението е извършено на 23.07.2020 г. в град София.
Като не е оповестил чрез ОМП обема, цената и часа на сключване (включително данните по таблици 2, 3 и 4 от приложение I на Делегиран регламент (ЕС) № 2017/587) на сделка № 189679 с акции на “DEVORAN” с ISIN PLVGUAR00011, сключена в 18:20 часа на 28.07.2020 г., най-късно преди началото на търговската сесия на следващия работен ден на Варшавската фондова борса – 10:00 часа българско време на 29.07.2020 г., ИП „Интеркапитал Маркетс“ АД е нарушил разпоредбата на чл. 20, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 600/2014 във връзка с чл. 12, параграф 1, във връзка с чл. 14, параграф 2, буква „б“ от Делегиран регламент (ЕС) № 2017/587. Нарушението е извършено на 29.07.2020 г. в град София.
Като не е оповестил чрез ОМП обема, цената и часа на сключване (включително данните по таблици 2, 3 и 4 от приложение I на Делегиран регламент (ЕС) № 2017/587) на сделка № 189674 с акции на “DEVORAN” с ISIN PLVGUAR00011, сключена в 18:11 часа на 28.07.2020 г., най-късно преди началото на търговската сесия на следващия работен ден на Варшавската фондова борса – 10:00 часа българско време на 29.07.2020 г., ИП „Интеркапитал Маркетс“ АД е нарушил разпоредбата на чл. 20, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 600/2014 във връзка с чл. 12, параграф 1, във връзка с чл. 14, параграф 2, буква „б“ от Делегиран регламент (ЕС) № 2017/587. Нарушението е извършено на 29.07.2020 г. в град София.
Като не е оповестил чрез ОМП обема, цената и часа на сключване (включително данните по таблици 2, 3 и 4 от приложение I на Делегиран регламент (ЕС) № 2017/587) на сделка № 189681 с акции на “DEVORAN” с ISIN PLVGUAR00011”, сключена в 18:24 часа на 28.07.2020 г., най-късно преди началото на търговската сесия на следващия работен ден на Варшавската фондова борса – 10:00 часа българско време на 29.07.2020 г., ИП „Интеркапитал Маркетс“ АД е нарушил разпоредбата на чл. 20, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 600/2014 във връзка е чл. 12, параграф 1 във връзка с чл. 14, параграф 2, буква „б“ от Делегиран регламент (ЕС) № 2017/587. Нарушението е извършено на 29.07.2020 г. в град София.
6 x 1 000влязло в сила на 20.4.2022
Р-10-660/12.08.2021“ЦКБ Асетс мениджмънт” ЕАДчл. 60, ал. 2 от ЗПФИ във връзка с параграф 4, ал. 2 от ДР на ЗПФИУД “ЦКБ Асетс Мениджмънт” ЕАД не е изпълнило задължението си по чл. 60, ал. 2 от ЗПФИ във връзка с параграф 4, ал. 2 от ДР на ЗПФИ, като не е представило в КФН в законоустановения срок списък на всички лица, които притежават непряко квалифицирано дялово участие в капитала на УД, както и данни за притежаваните от тях гласове в общото събрание към 31.12.2020 г. Нарушението е извършено на 12.01.2021 г. в гр. София.10 000влязло в сила на 24.8.2021
Р-10-661/12.08.2021“ЦКБ Асетс мениджмънт” ЕАДчл. 60, ал. 2 от ЗПФИ във връзка с параграф 4, ал. 2 от ДР на ЗПФИУД “ЦКБ Асетс Мениджмънт” ЕАД не е изпълнило задължението си по чл. 60, ал. 2 от ЗПФИ във връзка с параграф 4, ал. 2 от ДР на ЗПФИ, като не е представило в КФН в законоустановения срок списък на всички лица, които притежават непряко квалифицирано дялово участие в капитала на УД, както и данни за притежаваните от тях гласове в общото събрание към 30.06.2020 г. Нарушението е извършено на 11.07.2021 г. в гр. София.10 000влязло в сила на 24.8.2021
Р-10-664/19.08.2021“Интеркапитал Маркетс” АДчл. 290, ал. 9, т. 3, предложение 1 във връзка с ал. 1, т. 6 от ЗПФИС представянето на документи с невярно съдържание с писмо, вх. № РГ-03-204-7/15.10.2020 г., ИП “Интеркапитал Маркетс” АД е извършил нарушение на чл. 290, ал. 9, т. 3, предложение 1 във връзка с ал. 1, т. 6 от ЗПФИ. Нарушението е извършено на 15.10.2020 г. в гр. София.10 000влязло в сила на 2.9.2021
Р-10-669/26.08.2021“Интеркапитал Маркетс” АДчл. 290, ал. 9, т. 3, предложение 1 във връзка с ал. 1, т. 6 от ЗПФИ, във връзка с чл. 77н, ал. 12 от ЗППЦКИП “Интеркапитал Маркетс” АД е представил в КФН 3 (три) броя писма, съдъжащи неверни денни. Извършени са 3 (три) нарушения на чл. 290, ал. 9, т. 3, предложение 1 във връзка с ал. 1, т. 6 от ЗПФИ, във връзка с чл. 77н, ал. 12 от ЗППЦК. Нарушенията са извършени на 10.02.2021 г., 11.02.2021 г. и 26.02.2021 г. в гр. София.3 x 10 000предупреждение по чл. 28 от ЗАНН
Р-10-670/26.08.2021“Евро-Финанс” АДчл. 26, параграф 1, ал. 1 във връзка с параграф 2, ал. 1, б. “а” от Регламент (ЕС) № 600/2014ИП “Евро-Финанс” АД не е изпълнил 32 (тридесет и два) пъти задължението си по чл. 26, параграф 1, ал. 1 във връзка с параграф 2, ал. 1, б. “а” от Регламент (ЕС) № 600/2014, възможно най-бързо и не по-късно от края на следващия работен ден да представи пред КФН пълен и прецизен отчет за 32 (тридесет и два броя) сделки. Извършени са 32 (тридесет и два) броя нарушения на чл. 26, параграф 1, ал. 1 във връзка с параграф 2, ал. 1, б. “а” от Регламент (ЕС) № 600/2014. Нарушенията са извършени на 05.12.2020 г., 08.12.2020 г., 11.12.2020 г., 12.12.2020 г., 15.12.2020 г., 16.12.2020 г., 18.12.2020 г., 22.12.2020 г., 23.12.2020 г., 24.12.2020 г., 30.12.2020 г., 31.12.2020 г., 07.01.2021 г. и 12.01.2021 г. в гр. София.32 x 5 000влязло в сила на 18.11.2022
Р-10-671/26.08.2021“Евро-Финанс” АДчл. 26, параграф 1, ал. 1 във връзка с параграф 2, ал. 1, б. “а” от Регламент (ЕС) № 600/2014, във връзка с чл. 1 от Делегиран регламент (ЕС) № 2017/590Като не е представил в необходимия срок – до края на работния ден на 08.12.2020 г. (вторник) – прецизен отчет, включващ вярно попълнен MIC код на мястото на търговия, относно сделка с референтен номер 212555, сключена на 07.12.2020 г., ИП “Евро-Финанс” АД е нарушил чл. 26, параграф 1, ал. 1 във връзка с параграф 2, ал. 1, б. “а” от Регламент (ЕС) № 600/2014, във връзка с чл. 1 от Делегиран регламент (ЕС) № 2017/590. Нарушението е извършено на 09.12.2020 г. в гр. София. 2. Като не е представил в необходимия срок – до края на работния ден на 09.12.2020 г. (сряда) – прецизен отчет, включващ вярно попълнен MIC код на мястото на търговия, относно сделка с референтен номер 212631, сключена на 08.12.2020 г., ИП “Евро-Финанс” АД е нарушил чл. 26, параграф 1, ал. 1 във връзка с параграф 2, ал. 1, б. “а” от Регламент (ЕС) № 600/2014, във връзка с чл. 1 от Делегиран регламент (ЕС) № 2017/590. Нарушението е извършено на 10.12.2020 г. в гр. София. 3. Като не е представил в необходимия срок – до края на работния ден на 12.01.2021 г. (вторник) – прецизен отчет, включващ вярно попълнен MIC код на мястото на търговия, относно сделка с референтен номер 213739, сключена на 11.01.2021 г., ИП “Евро-Финанс” АД е нарушил чл. 26, параграф 1, ал. 1 във връзка с параграф 2, ал. 1, б. “а” от Регламент (ЕС) № 600/2014, във връзка с чл. 1 от Делегиран регламент (ЕС) № 2017/590. Нарушението е извършено на 13.01.2021 г. в гр. София. 4. Като не е представил в необходимия срок – до края на работния ден на 05.01.2021 г. (вторник) – прецизен отчет, включващ вярно попълнен MIC код на мястото на търговия, относно сделка с референтен номер 213417, сключена на 04.01.2021 г., ИП “Евро-Финанс” АД е нарушил чл. 26, параграф 1, ал. 1 във връзка с параграф 2, ал. 1, б. “а” от Регламент (ЕС) № 600/2014, във връзка с чл. 1 от Делегиран регламент (ЕС) № 2017/590. Нарушението е извършено на 06.01.2021 г. в гр. София.4 x 5 000влязло в сила на 30.6.2022
Р-10-725/14.09.2021“Трейдинг 212” ЕООДчл. 70, ал. 1, предложение 2 във връзка с чл. 6, ал. 3, т. 1 от ЗПФИВ периода от 15.01.2021 г. (моментът на потвърждаване за получаване на документа) до 28.01.2021 г. (включително) ИП „Трейдинг 212“ ЕООД неоснователно е бездействал, не е извършил проверка на представения от ХХХ актуален документ за самоличност и по този начин е ограничил неговата възможност да разполага със собствените си парични средства, с което Посредникът не е действал честно, справедливо и като професионалист в най-добър интерес на Клиента. Нарушена е разпоредбата на чл. 70, ал. 1, предложение второ във връзка с чл. 6, ал. 3, т. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти. Нарушението е извършено в периода от 15.01.2021 г. до 28.01.2021 г. в гр. София.5 000влязло в сила на 11.11.2022
Р-10-744/21.09.2021“Евро-Финанс” АДчл. 26, параграф 1, ал. 1 във връзка с параграф 2, ал. 1, б. “а” от Регламент (ЕС) № 600/2014, във връзка с чл. 1 от Делегиран регламент (ЕС) № 2017/590ИП “Евро-Финанс” АД не е изпълнил 15 (петнадесет) пъти задължението си по чл. 26, параграф 1, ал. 1 във връзка с параграф 2, ал. 1, б. “а” от Регламент (ЕС) № 600/2014, във връзка с чл. 1 от Делегиран регламент (ЕС) № 2017/590, да представи пред КФН най-късно до съответна дата прецизен отчет, включващ вярно попълнен MIC код на мястото на търговия за 15 (петнадесет) сделки. Извършени са 15 (петнадесет) броя нарушения на чл. 26, параграф 1, ал. 1 във връзка с параграф 2, ал. 1, б. “а” от Регламент (ЕС) № 600/2014, във връзка с чл. 1 от Делегиран регламент (ЕС) № 2017/590. Нарушенията са извършени на 13.01.2021 г., 14.01.2021 г. и 15.01.2021 г. в гр. София.15 x 5 000влязло в сила на 6.7.2022
Р-10-762/08.10.2021“София интернешънъл секюритиз” АДчл. 77, параграф 1, б. “а”, предложение 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013С извършеното намаление на капитала по реда на чл. 200, т. 2 във връзка с чл. 202, ал. 2 от ТЗ, без предварително да получи разрешение за това от КФН на основание чл. 78, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013 във връзка с чл. 77, параграф 1, б. „а“, предложение първо от Регламент (ЕС) № 575/2013 и чл. 6б от Наредба № 50, ИП „София Интернешънъл Секюритиз” АД е нарушил разпоредбата чл. 77, параграф 1, б. „а“, предложение първо от Регламент (ЕС) № 575/2013. Нарушението е извършено на 16.02.2021 г. в гр. София.5 000влязло в сила на 19.2.2022
Р-10-768/14.10.2021“Златен лев капитал” ЕАДчл. 60, ал. 2 от ЗПФИ във връзка с параграф 4, ал. 2 от ДР на ЗПФИУД “Златен Лев Капитал” ЕАД е извършило нарушение на чл. 60, ал. 2 от ЗПФИ във връзка с параграф 4, ал. 2 от ДР на ЗПФИ, тъй като не е представило в КФН в законоустановения срок, а именно до 11.01.2021 г., списък на лицата, които притежават непряко квалифицирано дялово участие в капитала на УД, както и данни за притежаваните от тях гласове в общото събрание на акционерите към 31.12.2020 г. Нарушението е извършено на 12.01.2021 г. в гр. София.5 000обжалвано
Р-10-880/01.12.2021“Капман” АДчл. 21, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 600/2014 във връзка с чл. 7, параграф 1 и параграф 4, б. “а” от Делегиран регламент (ЕС) № 2017/583ИП „Капман“ АД е бил длъжен да оповести чрез ОМП информация за сделка, с референтен номер № 17926, в резултат на която в 11:05:01 часа на 17.07.2020 г. клиентът на „Капман“ АД XXX е продал извън място на търговия 229 облигации, емитирани от „Черноморски холдинг“ АД с ISIN BG2100006191. Посредникът е бил длъжен да оповести цитираната в предходното изречение сделка чрез ОМП в рамките на 15 минути от нейното сключване. Като не е оповестил чрез ОМП горепосочената сделка в рамките на 15 минути след нейното сключване, ИП ,,Капман“ АД е нарушил разпоредбата на чл. 21, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 600/2014 във връзка с чл. 7, параграф 1 и параграф 4, буква ,,а“ от Делегиран регламент (ЕС) № 2017/583. Нарушението е извършено на 17.07.2020 г. в град София.
ИП „Капман“ АД е бил длъжен оповести чрез ОМП информация за сделка, с референтен номер № 15105, в резултат на която в 12:25:00 часа на 06.04.2020 г. клиентът на „Капман“ АД XXX е продал извън място на търговия 527 облигации, емитирани от „Черноморски холдинг“ АД с ISIN BG2100006191. Посредникът е бил длъжен да оповести цитираната в предходното изречение сделка чрез ОМП в рамките на 15 минути от нейното сключване. Като не е оповестил чрез ОМП горепосочената сделка в рамките на 15 минути след нейното сключване, ИП ,,Капман“ АД е нарушил разпоредбата на чл. 21, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 600/2014 във връзка с чл. 7, параграф 1 и параграф 4, буква ,,а“ от Делегиран регламент (ЕС) № 2017/583. Нарушението е извършено на 06.04.2020 г. в град София.
2 x 1 000влязло в сила на 14.12.2021