ЕИК: 207069645

Адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес, електронна страница:
гр. София, район Оборище, ул. „Врабча“ № 17, ет. 1, ап. 2

Представляващи юридическите лица: Мартин Пламенов Станчев – управител

Дата на учредяване и капитал на юридически лица – обвързани агенти: 31.08.2022 г.; капитал – 5000 лв.

№ на Решение: Решение № 912-ТА от 24.11.2022 г. на КФН

Инвестиционен посредник, с който е сключен договор по чл. 34 от ЗПФИ: „Фактори“ АД

Видовете инвестиционни услуги и дейности, които извършва от името на инвестиционния посредник:  По чл. 33, ал. 1, т. 1-3 от ЗПФИ

Имената на физическите лица, които предоставят инвестиционни услуги при обвързан агент – юридическо лице: Мартин Пламенов Станчев