ЕИК: 205087790

Адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес, електронна страница:
адрес: гр. София 1202, район Възраждане, ул. „Георг Вашингтон” № 41, ет. 5

Представляващи юридическите лица: Боян Огнянов Боев – управител

Дата на учредяване и капитал на юридически лица – обвързани агенти: 30.04.2018 г., капитал – 5 000 лв.

№ на Решение: Решение № 668-ОА от 03.07.2018 г. на КФН

Инвестиционен посредник, с който е сключен договор по чл. 34 от ЗПФИ: ИП „Загора Финакорп“ АД

Видовете инвестиционни услуги и дейности, които извършва от името на инвестиционния посредник: По чл. 33, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от ЗПФИ

Имената на физическите лица, които предоставят инвестиционни услуги при обвързан агент – юридическо лице: –