Адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес, електронна страница:
гр. София, ж.к. „Илинден”, бл. 15, вх. 8, ет. 3, ап. 5;
e-mail: 345hristov@gmail.com;
тел. 0877414339

Представляващи юридическите лица: –

Дата на учредяване и капитал на юридически лица – обвързани агенти: –

№ на Решение: Решение № 268-OA от 14.03.2018 г. на КФН

Инвестиционен посредник, с който е сключен договор по чл. 34 от ЗПФИ: –

Видовете инвестиционни услуги и дейности, които извършва от името на инвестиционния посредник: –

Имената на физическите лица, които предоставят инвестиционни услуги при обвързан агент – юридическо лице: –