ЕИК: 206075531

Адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес, електронна страница:
адрес: гр. София, бул. „Витоша“ № 174, ет. 4, ап. 4;
e-mail: itomov77@gmail.com

Представляващи юридическите лица: Ивайло Нецов Томов – управител

Дата на учредяване и капитал на юридически лица – обвързани агенти: 15.04.2020 г., капитал – 1 000 лв.

№ на Решение: Решение № 350- ОА от 21.05.2020 г. на КФН

Инвестиционен посредник, с който е сключен договор по чл. 34 от ЗПФИ: ИП „София Интернешънъл Секюритиз“ АД

Видовете инвестиционни услуги и дейности, които извършва от името на инвестиционния посредник: Всички услуги по чл. 33, ал. 1, т. 1-4 от ЗПФИ

Имената на физическите лица, които предоставят инвестиционни услуги при обвързан агент – юридическо лице: –