Идентификатор на юридически лица (LEI)

Във връзка със задължения, произтичащи от Регламента за извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции (EMIR), страните по сделките с деривати и централните контрагенти трябва да отчитат данните за всеки сключен от тях договор за деривати пред регистър на транзакции. За да могат да изпълнят тези задължения, всички тези лица е необходимо да притежават единен идентификационен код. Съветът на надзорниците на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA) взе решение за тази цел да бъде използвана новата система Идентификатор на юридически лица (Legal Entity Identifier (LEI)). Системата е в процес на глобално въвеждане и в тази връзка е взето решение да се въведат временни LEI (pre-LEI) системи в ЕС, специално с оглед обслужването на най-належащите въпроси, които към момента са свързани с докладването на извънборсови деривати по EMIR.

КФН в качеството си на национален компетентен орган има възможност да стане спонсор на даден пазарен участник или местна институция, който/която да изгради временно Местно оперативно звено (pre-LOU), което да издава идентификатори на юридическите лица. Спонсорството се изразява в посредничество между местното лице, което има желание да изгради pre-LOU и Регулаторния надзорен комитет (ROC), който отговаря за разработването на глобалната LEI система. КФН ще следи за спазването от местното pre-LOU на всички препоръки на Финансовия борд за стабилност (FSB), издадени специално за прилагането на глобалната LEI система.

За да може КФН да стане спонсор, преди всичко трябва да e член на ROC. От края на месец юли 2013 година Комисията е член на Регулаторния комитет.

Съществува и друга възможност, а именно да се приемат от местните юридически лица кодове, издадени от чужди оперативни звена. Към момента дейност извършват няколко pre-LOUs, които издават pre-LEI и на чуждестранни юридически лица срещу съответната такса. Допълнителна информация за тези временни местни оперативни звена може да намерите на следния адрес:
https://www.leiroc.org/publications/gls/lou_20131003_2.pdf

Актуален списък с всички оперативни pre-LOUs може да намерите тук: https://www.leiroc.org/publications/gls/lou_20130318.pdf

Важно е да се има предвид, че самият идентификатор не е притежание на местната институция, която го е издала, а юридическото лице е собственик на кода и може да го прехвърля към друг pre-LOU или LOU. По този начин се осигурява един от основните принципи, които са заложени при създаването на LEI системите, а именно преносимостта на кодовете. Други основни принципи са самостоятелната и самоинициативна регистрация на юридическите лица и уникалността на кодовете на глобално ниво.

Кодът се състои от 20 знака и включва цифри и букви, базиран e на ISO 17442. Първите четири знака са цифри, с което се означава кое pre-LOU е издало кода. Останалата част от кода е случайно генерирана и не съдържа в себе си никаква конкретна информация за юридическото лице.

Повече информация за Регулаторния надзорен комитет може да откриете тук:
www.leiroc.org

В този раздел също така може да намерите и следните документи:
– Устав на Регулаторния надзорен комитет (ROC Charter);
– Принципи от високо ниво за глобалната LEI система и препоръки на Финансовия борд за стабилност.