Информация за проведените пазарни консултации по реда на чл. 44 от ЗОП
Във връзка с подготовката на открита обществена поръчка с предмет „Проектиране, разработка, внедряване и поддръжка на единна информационна система за обработка на входяща, изходяща и вътрешна информация в Комисията за финансов надзор“ е обявена поръчка с предмет – Консултантски услуги и изготвяне на техническо задание и спецификации за изграждане на единна информационна система в КФН, публикувана в профила на купувача 2018 на официалната интернет страница на Комисията, раздел 40 (https://www.fsc.bg/bg/profil-na-kupuvacha/profil-na-kupuvacha-2018/ ). На основание чл. 44, ал. 3, т. 1 от Закона за обществените поръчки Комисията за финансов надзор публикува получените резултати от изпълнителя – „Давид Холдинг“ АД с ЕИК 833092882.

Избери начин на подреждане:
ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ ( 8 )