Съобщения за нарушения по Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти (ЗПМПЗФИ), могат да бъдат подадени до КФН, както следва:

– по телефон: +359 2 940 45 45, всеки работен ден от 09:00 до 17:30 ч. (моля да имате предвид, че разговорите по телефон се записват)

– по електронна поща на имейл: signali_pazarni_zloupotrebi@fsc.bg

– по пощата на адрес: п.к. 1000, гр. София, ул.,.Будапеща“ № 16

Определено е и специално място в сградата на Комисията за провеждане на срещи, когато лица желаят да съобщят за нарушение чрез среща с длъжностни лица по чл. 6 от ЗПМПЗФИ.

Online форма за подаване на сигнал по чл. 8 от Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти може да намерите тук.

Всеки един сигнал, независимо от канал, по който е подаден, се разглежда при пълна конфиденциалност.

Лицата подали съобщение или друга информация за нарушение, в нарушение на ограниченията за разкриване на информация, произтичащи от законови, подзаконови или административни разпоредби или от договор, не носят отговорност от какъвто и да е характер във връзка с предоставената информация.