Комисията за финансов надзор, в качеството си на задължен субект по смисъла на чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН), с настоящото информира лицата, подаващи сигнали за нарушения на българското законодателство или на актове на Европейския съюз, които застрашават или увреждат обществения интерес, по реда на същия закон за условията за подаване и разглеждане на такива сигнали, както и редът и мерките за тяхната защита.

 1. Данни за задължения субект и за контакт с него:
  Комисия за финансов надзор
  1000 София, ул. “Будапеща” № 16
 2. Данни за контакт с длъжностното лице, отговарящо за разглеждането на сигналите:

e-mail: signali@fsc.bg

            тел.: +359 2 9404 858

 1. Кой може да подаде сигнал:
 • лица в трудови правоотношения с Комисията;
 • стажанти в Комисията;
 • лица, чието трудово правоотношение предстои да започне в случаи, в които информацията относно нарушенията е получена в процеса на подбор или други преддоговорни отношения с Комисията;
 • лица, които са получили информация в рамките на трудово правоотношение с Комисията, но към момента на подаване на сигнала или публичното оповестяване на информация за нарушение, същото е прекратено;
 • други лица, на които информацията им е станала известна при изпълнение на трудовите или служебните им задължения или в друг работен контекст във връзка с правоотношение с Комисията за финансов надзор.

Законът за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения се прилага по отношение на сигнали или публично оповестяване на информация за нарушения на българското законодателство или на актове на Европейския съюз в определени области, включително, но не само, обществени поръчки, финансови услуги, предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма, безопасност и съответствие на продуктите, безопасност на транспорта, опазване на околната среда, безопасност на храните и фуражите, здравето на животните и хуманното отношение към тях, общественото здраве, защита на потребителите, защита на неприкосновеността на личния живот и личните данни, и сигурност на мрежите и информационните системи, пазарите на криптоактиви и на достъпни и справедливи пазари в цифровия сектор. 

В обхвата на сигналите попадат също: нарушения, които засягат финансовите интереси на Европейския съюз, и нарушения на правилата на вътрешния пазар, включително правилата на Европейския съюз и българското законодателство относно конкуренцията и държавните помощи; нарушения, свързани с трансгранични данъчни схеми, чиято цел е да се получи данъчно предимство, което противоречи на предмета или на целта на приложимото право в областта на корпоративното данъчно облагане; извършено престъпление от общ характер, за което сигнализиращото лице е узнало във връзка с извършване на своята работа или при изпълнение на служебните си задължения; нарушения на българското законодателство в областта на правилата за заплащане на дължими публични държавни и общински вземания, нарушения на трудовото законодателство и на законодателството, свързано с изпълнението на държавна служба.

 1. Какъв е редът и начинът за подаване на сигнали?

      В Комисията за финансов надзор е създаден канал за вътрешно подаване на сигнали и по-конкретно:

 • в пощенската кутия за сигнали, обозначена с надпис „Сигнали по ЗЗЛПСПОИН“, находяща се на партерния етаж в сградата на Комисията за финансов надзор – гр. София, ул. „Будапеща“ № 16;
 • писмено, чрез лицензиран пощенски оператор, на вниманието на длъжностното ли­це по защита на данните и с обозначаване „Сигнал по ЗЗЛПСПОИН“;
 • по електронен път на електронен адрес: signali@fsc.bg;
 • устно подаване на сигнал – на телефон +359 2 9404 858 (телефонните разговори се записват) или лично на място в сградата на Комисията за финансов надзор с адрес: гр. София, ул. „Будапеща“ № 16, с искане за провеждане на среща с длъжностното лице по защита на данните на Комисията за финансов надзор. Може да уговорите предварително срещата в работното време на Комисията за финансов надзор на посочения телефонен номер. 

Длъжностното лице по защита на данните в Комисията за финансов надзор, е определено и за служител, отговарящ за приемането и разглеждането на сигналите по ЗЗЛПСПОИН.

Сигналът се подава чрез попълване на формуляр, утвърден от Комисията за защита на личните данни (КЗЛД). Можете да изтеглите формуляра от сайта на КЗЛД или от интернет страницата на Комисията за финансов надзор. В попълнения формуляр се полага подпис. Сигналът може да бъде подаден и в свободен текст. Подателят на сигнала може да приложи към него всяка информация и документи, с които разполага.

Лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, могат да избират начина за сигнализиране – да подадат сигнал чрез посочения по-горе вътрешен канал за подаване на сигнали, чрез публично оповестяване на информацията за нарушенията и/или като подадат сигнала до Централния орган за външно подаване на сигнали – Комисия за защита на личните данни, гр. София, бул. “Проф. Цветан Лазаров“ № 2, e-mail: kzld@cpdp.bg. Повече информация относно реда и начина на подаване на сигнали до Комисията във връзка със ЗЗЛПСПОИН може да откриете на нейната интернет страница: https://www.cpdp.bg.

 1. Каква защита предвижда ЗЗЛПСПОИН за сигнализиращите лица?

Законът за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения забранява всяка форма на ответни действия спрямо сигнализиращите лица и другите лица, ползващи защита, имащи характера на репресия и поставящи ги в неблагоприятно положение, както и заплахи или опити за такива действия. Формите на ответни действия включват, но не се ограничават до уволнение, понижаване в длъжност или забавяне на повишение в длъжност, изменение на мястото или характера на работата, намаляване на възнаграждението, отрицателна оценка на работата, включително в препоръка за работа, налагане на дисциплинарно наказание, дискриминация, предсрочно прекратяване на договор, вреди, включително за репутацията на лицето, или финансови загуби, включително загуба на бизнес и загуба на доход, прекратяване на лиценз или разрешение. В случай на нарушение на тази забрана сигнализиращото лице има право на обезщетение за претърпените имуществени и неимуществени вреди. Вреди, причинени на сигнализиращото лице във връзка с подадения от него сигнал или публично оповестената информация, се считат за причинени умишлено до доказване на противното.

 1. Разглеждат се сигнали, подадени от физическо лице, лично или чрез пълномощник с изрично писмено пълномощно. При подаване чрез пълномощник се прилага пълномощното в оригинал.

В седемдневен срок след получаване на сигнал, на сигнализиращото лице се предоставя информация за регистрирането му – уникален идентификационен номер (УИН) и дата на регистрирането. Ако сигнализиращото лице подава нова информация към сигнала посочва получения за сигнала УИН.

Не се образува производство по анонимни сигнали и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.

Съгласно чл. 45 от ЗЗЛПСПОИН се предвиждат глоби в размер от 3000 лв. до 7000 лв. за недобросъвестни податели на сигнали, съдържащи невярна информация.