№ по ред Наименование на приватизационния фонд РГ – 05 Наименование на холдинга Забележка
1 Обединен национален ПФ “Златен лев” АД 23 ИД “Златен лев” АД 1. Обединен национален ПФ “Златен лев” АД се преобразува в инвестиционно дружество “Златен лев” АД от затворен тип;
2. Инвестиционно дружество “Златен лев” АД от затворен тип се преобразува чрез разделяне в инвестиционно дружество “Златен лев” АД от отворен тип и в “Златен лев Холдинг” АД. В последвствие инвестиционно дружество “Златен лев” АД се трансформира в Договорен фонд “Златен лев”, а дружеството “Златен лев Холдинг” АД е публично дружество, вписано в регистъра на КФН по чл.30, ал.1, т. 3 от ЗКФН с РГ № 1224.
гр. София 1111, район Слатина, ул. Постоянство No 67Б
тел: 02 965 45 21, факс: 02 965 45 22
www.zlatenlev.com
E-mail: holding@zlatenlev.com
2 Национален ПФ “Надежда” АД 98 “Надежда” АД Национално инвестиционно дружество “Надежда” АД е бивш приватизационен фонд. През 1998 фондът е преобразуван и продължава дейността си като инвестиционно дружество от затворен тип. От юли 2014 дружеството е прелицензирано като национално инвестиционно дружество от затворен тип и е вписано в регистъра на алтернативните инвестиционни фондове, воден от КФН, а активите му се управляват от УД  “ПФБК асет мениджмънт” АД.
ПФБК Асет Мениджмънт АД
Адрес: гр. София, 1408, ул. Енос 2, ет. 5
Тел: (+359 2) 460 6400
Факс: (+359 2) 460 6401
E-mail: asset_management@ffbh.bg
https://www.ffbh.bg

ИД „Надежда” АД
Адрес: гр. София, 1408, ул. Енос 2, ет. 5
Тел: (+359 2) 460 6448
Факс: (+359 2) 460 6401
E-mail: Lubomir.Yankov@ffbh.bg

3 Индустриален ПФ АД 96 “Индустриален фонд” АД “Индустриален фонд” АД е национално инвестиционно дружество от затворен тип и лице управляващо алтернативни инвестициони фондове,  е вписано в регистъра на инвестиционните дружества, воден от КФН
НИД “Индустриален Фонд” АД
1000 София, ул. „Славянска“ 5, ет.4
телефон за контакт: 02 / 950 06 55
e-mail: indf@abv.bg
*Информацията е актуална към 01.11.2018 г.