Начини за подаване на информация в изпълнение на Регламент 596/2014 относно пазарните злоупотреби

Предоставянето на списъците на лицата с достъп до вътрешна информация, в съответствие с чл. 18 § 1 б. „в” от Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година относно пазарната злоупотреба, се извършва на e-mail: delovodstvo@fsc.bg, при следните изисквания:
– Писмото да е подписано с електронен подпис от законните представители на емитента (не криптирано);
– В полето „Subject” да се попълва пълното наименование на кореспондента;
– В основното поле на писмото да се указва само изходящия номер на писмото, с което е изискан списък на лица с достъп до вътрешна информация, след което се изписва „списък на лица с достъп до вътрешна информация”;
– Прикачените файлове да не са криптирани;
– Представените списъци следва да са във формата определена съгласно приложенията на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/347 на Комисията от 10 март 2016 и да са подписани с електронен подпис от подалото ги лице.

Подаването на доклад за подозрителните сделки и нареждания (ДПСН), по чл. 16 от Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година относно пазарната злоупотреба, се извършва на e-mail: delovodstvo@fsc.bg, при следните изисквания:
– Писмото да е подписано с електронен подпис от подалото го лице (не криптирано);
– В полето „Subject” да се попълва пълното наименование на кореспондента;
– В основното поле на писмото да се изписва само „доклад за подозрителните сделки и нареждания”;
– Прикачените файлове да не са криптирани;
– Представените ДПСН следва да са във формата определена съгласно приложението на Делегиран регламент (ЕС) 2016/957 на Комисията от 9 март 2016 и да са подписани с електронен подпис от подалото го лице.

Уведомяване за отлагането на разкриването на вътрешна информация и писмено обяснение съгласно чл. 17, § 4 от Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година относно пазарната злоупотреба се извършва на e-mail: delovodstvo@fsc.bg, при следните изисквания:
– Писмото да е подписано с електронен подпис от законните представители на емитента (не криптирано);
– В полето „Subject” да се попълва пълното наименование на кореспондента;
– В основното поле на писмото да се изписва само „Уведомяване за отлагането на разкриването на вътрешна информация и писмено обяснение съгласно чл. 17, § 4 от Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година относно пазарната злоупотреба”;
– Прикачените файлове да не са криптирани;
– Представените уведомения следва да са подписани с електронен подпис от подалото ги лице.

В съответствие с разпоредбата на чл. 19, § 1 от Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година относно пазарната злоупотреба, лицата с ръководни функции и тясно свързаните с тях лица освен емитента следва да уведомят и Заместник председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”. Уведомяването се извършва на e-mail: delovodstvo@fsc.bg, при следните изисквания:
– Писмото да е подписано с електронен подпис;
– В полето „Subject” да се попълва пълното наименование на кореспондента;
– В основното поле на писмото да се изписва „Уведомяване по чл. 19 от Регламент 596/2014”;
– Прикачените файлове да не са криптирани;
– Представените списъци следва да са във формата указана в приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/523 на Комисията от 10 март 2016 в xls формат и да е подписано с електронен подпис.