ЕИК: 130427863

Адрес: гр. София 1592, район “Искър”, бул. “Христофор Колумб” №43

LEI: 213800R2IPAO18M6AC29

Застрахователни услуги, предоставяни при условията на свободата на предоставяне на услуги

Република Гърция

Дата на уведомление: 22.08.2019 г.
Класове застраховки: 1, 2, 3, 4

Кралство Нидерландия

Дата на уведомление: 07.01.2020 г.
Класове застраховки: 8, 9, 13