ЕИК: 121518328

Адрес: гр. София 1463, район “Триадица”, бул. Витоша № 89Б

LEI: 549300MX2PROXGWGIU32

Застрахователни услуги, предоставяни при условията на свободата на предоставяне на услуги

Република Румъния

Дата на уведомление: 02.10.2007 г.
Класове застраховки: Животозастраховане – I, II, III, IV, V