1. Застраховка “Злополука”

2. Застраховка “Заболяване”

3. Сухопътни превозни средства (без релсови превозни средства)

4. Релсови превозни средства

5. Летателни апарати

6. Плавателни съдове

7. Товари по време на превоз

8. Пожар и природни бедствия

9. Пожар и природни бедствия

10. Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на моторно превозно средство:

10.1. Всяка отговорност за вреди, възникваща при използването на сухопътни моторни превозни средства

10.2. Гражданска отговорност на превозвача с моторни превозни средства по суша

11. Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на летателни апарати

12. Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на плавателни съдове

13. Обща гражданска отговорност

14. Кредити

15. Гаранции

16. Разни финансови загуби

17. Правни разноски

18. Помощ при пътуване (Асистанс)