ЕИК: 200464480

Адрес: гр. София 1421, район „Лозенец“, ул. „Цанко Церковски” № 67А

LEI: 485100DGD4CURELMX119

Застрахователни услуги, предоставяни при условията на свободата на предоставяне на услуги

Република Италия

Дата на уведомление: 23.11.2023 г.
Класове застраховки:
8, 9, 13, 15

Кралство Испания

Дата на уведомление: 23.11.2023 г.
Класове застраховки:
8, 9, 13, 15

Република Фрнция

Дата на уведомление: 23.11.2023 г.
Класове застраховки:
8, 9, 13, 15