Дата на последна промяна: 10 февруари 2023

Тази страница съдържа информация за националните законови, подзаконови и административни разпоредби, уреждащи маркетинговите изисквания, посочени в член 5, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2019/1156 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. за улесняване на трансграничната дистрибуция на предприятия за колективно инвестиране.

Изисквания за предлагане на предприятия за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК)

Нотификационен режим

Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (Директивата за ПКИПЦК, Директива 2009/65/ЕО) урежда правната рамка за процедурата по уведомяване за ПКИПЦК, които възнамеряват да предлагат своите дялове в държава членка, различна от тяхната държава членка по произход.

Разпоредбите на Директивата за ПКИПЦК са инкорпорирани в Закона за колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ) – членове 128-135а.

Съгласно чл. 128, ал. 1 от ЗКИСДПКИ колективна инвестиционна схема, установена в друга държава членка, може да предлага своите дялове на територията на Република България, след като компетентният орган на тази държава членка уведоми Комисията за финансов надзор (КФН).

Уведомлението съдържа:

– Стандартизирано уведомително писмо съгласно Приложение I към РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 584/2010 на Комисията от 1 юли 2010 година за прилагане на Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно формата и съдържанието на стандартното уведомително писмо и атестацията на ПКИПЦК, използването на електронни комуникации между компетентните органи за целите на уведомяването и процедурите за проверките на място и разследванията, както и обмена на информация между компетентните органи;

– Документацията, посочена в член 93, параграфи (1) и (2) от Директивата за ПКИПЦК (чл. 128, параграф 3 от ЗДКИСДПКИ): учредителните инструменти на колективната инвестиционна схема, проспектът, последните годишен и шестмесечен отчети; документът с ключова информация за инвеститорите (ДКИИ) и/или основния информационен документ (ОИД) съгласно Регламент (ЕС) № 1286/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 26 ноември 2014 г. относно основните информационни документи за пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти (ПИПДОЗИП);

– Атестация, удостоверяваща, че ПКИПЦК отговаря на условията на Директивата за ПКИПЦК, издадена от компетентния орган на държавата членка по произход на ПКИПЦК.

Документите по нотификацията следва да бъдат предоставени на английски или български език и да включват цялата необходима информация, която се предоставя на инвеститорите в държавата-членка, в която се намира ПКИПЦК. Документът с ключова информация за инвеститорите и/или ОИД следва да се предоставят на инвеститорите на български език.

ПКИПЦК, установено в друга държава-членка, което възнамерява да предлага своите дялове на територията на Република България, трябва да направи договорености в България за изпълнение на следните задачи (без да се изисква да има физическо присъствие в България или да назначи трета страна) (чл. 130, ал. 1 от ЗКИСДПКИ):

  1. a) обработването на нарежданията за записване, обратно изкупуване и извършване на други плащания към притежателите на дялове в съответствие с условията, установени в документите, които се изискват съгласно Глава IX от Директивата за ПКИПЦК (Глава седма от ЗДКИСДПКИ);

б) предоставянето на информация на инвеститорите за начина, по който могат да бъдат подадени нарежданията по б. „а)“ и получени сумите при обратното изкупуване;

в) улесняване упражняването на правата на инвеститорите и на достъпа до информацията, процедурите и мерките по чл. 15 от Директивата за ПКИПЦК (чл. 122 от ЗДКИСДПКИ) във връзка с тези права;

г) достъпа на инвеститорите до изискваните съгласно Глава IХ от Директивата за ПКИПЦКИ (Глава седма от ЗДКИСДПКИ) информация и документи с цел запознаване или получаване на копие от тях;

д) предоставяне на траен носител на информацията по б. „а)“ – „г)“ на притежателите на дялове;

е) лице за контакт за осъществяване на комуникация с КФН.

ПКИПЦК гарантира, че договореностите за изпълнение на горепосочените задачи могат да бъдат предоставени, включително по електронен път, на български език. Изпълнението на задачите може да бъде поверено на трета страна, ако са изпълнени следните условия:

  1. Третото лице е обект на надзор по отношение на изпълнението на задачите, възложени му от колективната инвестиционна схема;
  2. Има сключен писмен договор между колективната инвестиционна схема и третото лице, в който се определят кои задачи няма да се изпълняват пряко от колективната инвестиционна схема и задължението на колективната инвестиционна схема да предоставя цялата необходима информация и документи на трета страна за изпълнение на задачите.

След като компетентният орган на държавата-членка по произход на ПКИПЦК изпрати на КФН цялата необходима документация, придружена от атестация, удостоверяваща съответствието на ПКИПЦК с изискванията на Директива 2009/65/ЕО, ПКИПЦК има право да предлага своите дялове на територията на Република България, без да се задължава да заплаща каквато и да е такса на КФН.

Съобщение за завършена процедура по уведомяване трябва да бъде изпратено до съответното ПКИПЦК от компетентните органи на държавата членка по произход.

ПКИПЦК предприема необходимите мерки, за да гарантира, че информацията, която е длъжно да предостави, е достъпна за притежателите на дялове в България.

За всички последващи промени в информацията, съдържаща се в уведомителното писмо, предоставено в съответствие с член 93, първи параграф от Директива 2009/65/ЕО, или класовете акции, които ще се предлагат, следва да бъдат уведомени компетентните органи на държавата-членка по произход на ПКИПЦК и КФН поне един месец преди прилагане на промяната.

Оттегляне на уведомлението за предлагане на ПКИПЦК

ПКИПЦК, установено в друга държава-членка, което предлага свои дялове на територията на Република България, може да оттегли уведомлението за предлагането им, включително, когато е приложимо, и да оттегли уведомлението за предлагането на съответните вече нотифицирани класове дялове, ако са изпълнени следните условия:

а) отправена е обща покана за обратно изкупуване на всички дялове, освободено от такси или приспадания, която е оповестена публично в рамките на най-малко 30 работни дни, която е отправена, пряко или чрез финансови посредници, лично до всички инвеститори на територията на Република България, чиято самоличност е известна;

б) намерението за прекратяване предлагането на дялове в Република България е оповестено публично посредством обществено достъпни средства, които обичайно се използват при предлагането на дялове на колективни инвестиционни схеми, включително по електронен път;

в) всички договори с финансови посредници или с трети лица, на които са възложени функции, са изменени или прекратени, считано от датата на оттегляне на уведомлението за предлагане, за да се предотврати ново или последващо, пряко или непряко, предлагане или продажба на дяловете, посочени в уведомлението за оттегляне на предлагането от страна на колективната инвестиционна схема, което компетентният орган на държавата членка по нейния произход предава на КФН.

Информацията, посочена в б. „а)“ и „б)“, се представя на български език и в нея ясно са описани последиците за инвеститорите, ако те не приемат предложението за обратното изкупуване на своите дялове.

От датата на оттегляне на уведомлението, съобщено на КФН от компетентния орган на държавата членка по произход, ПКИПЦК прекратява всяка нова или допълнителна, пряка или непряка дейност по предлагане или пласиране на своите дялове, които са били обект на оттегляне в България.

Маркетингови съобщения

Всички маркетингови съобщения до инвеститорите отговарят на изискванията на член 4, параграфи 1 – 3 от Регламент (ЕС) 2019/1156 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. относно улесняване на трансграничната дистрибуция на предприятия за колективно инвестиране и изменение на Регламенти (ЕС) № 345/2013, (ЕС) № 346/2013 и (ЕС) № 1286/2014 (ОВ, L 188/55 от 12 юли 2019 г.) и Насоките на ESMA относно маркетинговите съобщения.

За местни ПКИПЦК съгласно чл. 81 от Наредба 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове (Наредба № 44) маркетинговите съобщения, свързани с дейността на колективните инвестиционни схеми, както и публичните изявления на членовете на съвета на директорите на управляващите дружества, трябва да бъдат предварително одобрени от ръководителя на отдела за вътрешен контрол и съответствие в управляващите дружества на ПКИПЦК. Този член, също така, определя изисквания към предлагането на ПКИПЦК чрез телефонни обаждания, които трябва да се извършват в съответствие с Насоките на ESMA относно маркетинговите съобщения съгласно Регламента за трансгранично предлагане на инвестиционни фондове. Член 82 от същата наредба гласи, че маркетинговите съобщения и информационните материали на ПКИПЦК, за което е предвидена такса за постигнати резултати, следва, ако е приложимо, ясно да се посочи цялата необходима информация, за да могат инвеститорите правилно да разберат модела на таксата за постигнати резултати и методиката за нейното изчисляване, която включва описание на метода за изчисляване на таксите за постигнати резултати с посочване на конкретните параметри и датата, на която се изплаща таксата.

Маркетинговите съобщения не се проверяват от КФН. За ПКИПЦК с произход друга държава членка, предлагащи своите дялове в България, не се изисква да предоставят на КФН маркетинговите съобщения, адресирани до инвеститорите в България. Независимо от това, проверка на такива съобщения може да се извърши по преценка на КФН.

Задължения за докладване, свързано с предлагането

Не са предвидени допълнителни изисквания.

Съгласно чл. 80, ал.1 от Наредба 44 ПКИПЦК от друга държава членка, което предлага публично дяловете си в Република България, публикува и предоставя на КФН цялата информация, която предоставя на своя надзорен орган и оповестява публично в изпращащата държава, както и всяка актуализация на тази информация.

Други правила, уреждащи предлагането на ПКИПЦК, приложими на национално ниво

Такси

Българското законодателство не предвижда никакви разпоредби за първоначални или последващи регистрационни такси за нотифициране на ПКИПЦК от ЕС, нито годишни такси за надзор за предлагане на ПКИПЦК от ЕС в България.

Език

Съгласно чл. 131, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ ДКИИ, съответно ОИД, следва да бъде преведен на български език във всички случаи, а всяка друга информация може да бъде представена на български или на английски език по избор на ПКИПЦК, съответно управляващото дружество. Допълнително, чл. 80 от Наредба № 44 изисква цялата информация, която ПКИПЦК публично разкрива на инвеститорите в България, да бъде преведена на български език при поискване от инвеститор.

ЗДКИСДПКИ може да бъде намерен на български език на следния линк:  https://www.fsc.bg/wp-content/uploads/2022/07/ZDKISDPKI_DV_51_2022.pdf

Наредба № 44 може да бъде намерена на български език на следния линк: https://www.fsc.bg/wp-content/uploads/2022/07/N_44_DV_55_2022.pdf

Други изисквания

В допълнение към горепосочените разпоредби, които са насочени конкретно към предлагането на ПКИПЦК, може да има и други правни разпоредби, които могат да се прилагат при предлагането им в България, въпреки че те не са специално предназначени за предлагане на ПКИПЦК, в зависимост от индивидуалната ситуация на тези, които участват в предлагането на акции или дялове на ПКИПЦК. Предлагането в България може да предизвика прилагането на други изисквания, като Закона за защита на потребителите

(https://psc.egov.bg/documents/20124/0/ZAKON+ZA+ZASchITA+NA+POTREBITELITE_37.pdf).

Отказ от отговорност: КФН е положила необходимите грижи, за да гарантира, че информацията относно националните разпоредби, уреждащи маркетинговите изисквания за ПКИПЦК в България, включена на тази уеб страница, е актуална и пълна. КФН не носи отговорност за поддържането на външни уебсайтове и не носи отговорност за грешки или пропуски на който и да е външен уебсайт, към който има хипервръзки на тази уеб страница.

Посочен е неизчерпателен списък на националните закони, които могат да бъдат приложими и КФН не носи отговорност за пропуски в този списък. Надзорът на изискванията, произтичащи от тези закони, не е под надзора на КФН. Приложимостта на тези изисквания и всички други законови изисквания трябва да се оцени преди предлагане или инвестиране в ПКИПЦК. Когато съществува несигурност, лицата, предлагащи или инвестиращи в ПКИПЦК, следва да получат независим съвет относно приложимите изисквания за тяхната индивидуална ситуация.

Контакти:

Запитвания относно предлагането на ПКИПЦКИ от ЕС в България: delovodstvo@fsc.bg, bg_fsc@fsc.bg

Email за нотификации на ПКИПЦК: UCITS-notification@fsc.bg

Комуникация във връзка с промени и актуализация на информацията относно ПКИПЦК от ЕС, които вече са нотифицирани да предлагат дяловете си в България: EU_UCITS_reporting@fsc.bg

Резюме на изискванията за предлагане на ПКИПЦК

1) Форматът и съдържанието на маркетинговите материали, включително идентифицирането на информацията и документите, които трябва да бъдат изпратени на компетентния орган преди началото на предлагането:

–           Чл. 65 от ЗДКИСДПКИ (транспониращ чл. 77 от Директивата за ПКИПЦК), изискванията на чл. 4, ал. 1 от Регламент (ЕС) 2019/1156 и изискванията на Насоките на ESMA относно маркетинговите съобщения съгласно Регламента за трансгранично предлагане на инвестиционни фондове)

–           Чл. 81 и 82 от Наредба 44.

2) Маркетинговите съобщения не се проверяват от българската Комисия за финансов надзор (КФН). Маркетинговите съобщения са обект на текущ надзор (проверки на място), извършвани от КФН. ПКИПЦК от ЕС, които предлагат своите дялове в България, не са задължени да предоставят на КФН маркетингови съобщения, адресирани до инвеститори в България. Такава проверка, обаче, може да бъде направена от КФН по преценка. За местни ПКИПЦК съгласно чл. 81 от Наредба 44 маркетинговите съобщения, свързани с дейността на колективните инвестиционни схеми, както и публичните изявления на членовете на съвета на директорите на управляващите дружества, трябва да бъдат предварително одобрени от ръководителя на отдела за вътрешен контрол и съответствие в управляващите дружества на ПКИПЦК.

3) Задължения за докладване във връзка с предлагането – съответните членове от националната правна рамка относно задълженията за докладване във връзка с маркетинга на ПКИПЦК са следните:

За местни ПКИПЦК:

– чл. 53-64 от ЗДКИСДПКИ;

– чл. 71-82 от Наредба № 44.

За ПКИПЦК от ЕС  не са предвидени допълнителни изисквания извън Директивата за ПКИПЦК

Съгласно чл. 80, ал. 1 от Наредба № 44 ПКИПЦК от друга държава членка, което предлага публично дяловете си в България, трябва да публикува и предостави на КФН цялата информация, която предоставя на своя компетентен орган и оповестява публично в изпращащата държава, както и всяка промяна в тази информация.

4)    Изисквания при нотификации – чл. 128-135a от ЗДКИСДПКИ (транспониращ чл. 91-95 от Директивата за ПКИПЦК)

Информация относно нотификационната процедура е налична на български на следния линк: https://www.fsc.bg/?page_id=28210&lang=en

5)    Изисквания при оттегляне на уведомлението за предлагане – чл. 135a от ЗДКИСДПКИ, транспониращ чл. 93a от Директивата за ПКИПЦК. Не са предвидени допълнителни изисквания.

6)    Други изисквания, свързани с предлагането на ПКИПЦК:

Език – съгласно чл. 131, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ ДКИИ следва да бъде преведен на български език при всички случаи, а останалата информация може да се представи на български или английски по избор на ПКИПЦК, съответно управляващото дружество. ОИД следва да бъде преведен на български език.

Допълнително, Наредба № 44 изисква цялата информация, която ПКИПЦК оповестява публично на инвеститорите в България, да бъде преведена на български при поискване от инвеститор.

Такси – не са предвидени първоначални или последващи такси, свързани с регистрацията и годишния общ финансов надзор на ПКИПЦК от ЕС, предлагани в България.

Законът за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ) е наличен на български език на следния линк: https://www.fsc.bg/wp-content/uploads/2022/07/ZDKISDPKI_DV_51_2022.pdf

Наредба № 44 може да бъде намерена на български език на следния линк: https://www.fsc.bg/wp-content/uploads/2022/07/N_44_DV_55_2022.pdf

Избери начин на подреждане:
ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ ( 2 )