Дата на последна промяна: 10 февруари 2023

Тази страница съдържа информация за националните законови, подзаконови и административни разпоредби, уреждащи маркетинговите изисквания, посочени в член 5, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2019/1156 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. за улесняване на трансграничната дистрибуция на предприятия за колективно инвестиране.

Изисквания за предлагане на алтернативни инвестиционни фондове

Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 година относно лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове и за изменение на директиви 2003/41/ЕО и 2009/65/ЕО и на регламенти (ЕО) № 1060/2009 и (ЕС) № 1095/2010 (Директива 2011/61/ЕС, AIFMD), урежда процедурата за уведомяване по отношение на компетентните органи на управителите на алтернативни инвестиционни фондове (ЛУАИФ), които възнамеряват да предлагат дялове на алтернативни инвестиционни фондове (АИФ) в държава членка, различна от тяхната държава членка по произход.

Разпоредбите на Директивата 2011/61/ЕС са инкорпорирани в Закона за колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ).

 1. Предварително разрешение за предлагане

1.1. Предлагане в други държави членки на дялове/акции от АИФ от Европейския съюз (ЕС) от ЛУАИФ, установени в България (чл. 32 от Директива 2011/61/ЕС, въведен в чл. 245 и чл. 249 от ЗДКИСДПКИ)

Предлагане по чл. 245 от ЗДКИСДПКИ

ЛУАИФ, установено в Република България, може да предлага дялове или акции на АИФ, установен в Република България или в друга държава членка, на територията на друга държава членка, след подаване на уведомление до КФН, към което се прилага следното:

 1. данни за приемащата държава членка;
 2. данни за наименованието, държавата членка, в която АИФ е установен, и адресът на АИФ, който лицето възнамерява да предлага;
 3. уставът, правилата и другите учредителни документи на АИФ;
 4. данни за наименованието, мястото на установяване и адресът на главния алтернативен инвестиционен фонд в случаите на захранващ алтернативен инвестиционен фонд;
 5. данни за наименованието, държавата, в която е седалището или клонът на депозитаря, и адресът на депозитаря;
 6. информацията по чл. 237, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ и всяка друга информация, предоставена на инвеститорите;
 7. информация за мерките за предлагане на дяловете или акциите на АИФ, както и за мерките за предотвратяване предлагането на непрофесионални инвеститори, включително когато лицето, управляващо фонда, ползва услуги на трети лица за предоставяните на фонда услуги;
 8. адресът, както и другата информация, необходима за издаването на фактура или за съобщаването на приложимите регулаторни такси на компетентния орган на приемащата държава членка;
 9. информация относно мерките по чл. 247а, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ.

КФН предоставя на съответния компетентен орган на приемащата държава членка уведомлението и информацията в рамките на 20 работни дни от получаването му и предоставянето на всички изискуеми данни и документи. С представянето на информацията КФН потвърждава, че ЛУАИФ е лицензирано от КФН и в лиценза му е включено управлението на алтернативни инвестиционни фондове със съответната инвестиционна стратегия. КФН незабавно информира заявителя за предоставянето на уведомлението до приемащата държава-членка.

В случай на съществена промяна в информацията, съдържаща се в първоначалното уведомление, ЛУАИФ, установен в България, уведомява КФН най-малко 1 месец преди извършването на промяната, а при настъпване на непланирана промяна – в срок един ден от настъпването й.

ЛУАИФ с произход от Република България, при предлагането на дялове или акции на АИФ на непрофесионални инвеститори на територията на друга държава членка, предприема необходимите мерки с цел осигуряване:

 1. обработването на нарежданията за записване, обратно изкупуване и извършване на други плащания към инвеститорите на дялове или акции в съответствие с условията, установени в документите, които се изискват съгласно чл. 237, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ;
 2. предоставянето на информация на инвеститорите за начина, по който могат да бъдат подадени нарежданията по т. 1 и получени сумите при обратното изкупуване;
 3. улесняване упражняването на правата на инвеститорите и достъпа до информацията по чл. 237, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ и всяка друга информация, предоставена на инвеститорите във връзка с тези права;
 4. достъпа на инвеститорите до изискваните съгласно чл. 235 и 237 от ЗДКИСДПКИ информация и документи с цел запознаване или получаване на копие от тях;
 5. предоставяне на траен носител на информацията по т. 1 – 4 на инвеститорите;
 6. на лице за контакт за осъществяване на комуникация с компетентния орган на приемащата държава членка.

Информация за посочените мерки се представя в нотификационното писмо.

Оттегляне на уведомлението

ЛУАИФ с произход от Република България може да оттегли уведомлението за предлагането на територията на друга държава членка на дялове или акции от някои или всички алтернативни инвестиционни фондове, за които е подадено уведомление по чл. 245, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ, ако са изпълнени следните условия:

 1. отправена е обща покана за обратно изкупуване на всички дялове или акции, от някои или всички алтернативни инвестиционни фондове, което е освободено от такси или приспадания, която е оповестена публично в рамките на най-малко 30 работни дни и е отправена, пряко или чрез финансови посредници, до всички инвеститори на територията на държавата членка, за която се оттегля уведомлението за предлагането, чиято самоличност е известна;
 2. намерението за прекратяване предлагането на дялове или акциите от някои или всички алтернативни инвестиционни фондове на територията на държавата членка е оповестено публично посредством обществено достъпни средства, които обичайно се използват при предлагането на дялове на алтернативни инвестиционни фондове, подходящи за професионални инвеститори, включително по електронен път;
 3. всички договори с финансови посредници или с трети лица, на които са възложени функции, са изменени или прекратени, считано от датата на оттегляне на уведомлението за предлагането, за да се предотврати ново или допълнително, пряко или непряко, предлагане или продажба на дяловете, посочени в уведомлението по чл. 247в от ЗДКИСДПКИ.

Изискванията на т. 1 не се прилагат за алтернативни инвестиционни фондове от затворен тип и за фондовете съгласно Регламент (ЕС) 2015/760 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2015 година относно Европейски фондове за дългосрочни инвестиции.

Считано от датата на оттегляне на уведомлението, ЛУАИФ прекратява всяко последващо предлагане или пласиране на дялове или акции на управлявания алтернативен инвестиционен фонд, за които уведомлението за предлагане е оттеглено.

Предлагане по чл. 249 от ЗДКИСДПКИ

ЛУАИФ с произход от друга държава членка, може да предлага дялове или акции на АИФ, установен в Република България или в друга държава членка, или АИФ, установен в трета държава, на територията на Република България въз основа на получено в КФН уведомление от компетентния орган на държавата членка по произход на ЛУАИФ.

Документите към уведомлението, които трябва да бъдат представени, са същите като документите, необходими за уведомяването по чл. 245 от ЗДКИСДПКИ по-горе. В допълнение към документите се прилага потвърждение от компетентния орган на държавата членка по произход, че ЛУАИФ е лицензирано от компетентния орган на държавата членка по произход и че лицензът му включва управление на АИФ със съответната инвестиционна стратегия.

Предлагането на дялове или акции на АИФ, както и въвеждането и прилагането на мерки за предотвратяване на предлагането на непрофесионални инвеститори, включително когато ЛУАИФ използва услугите на трети страни за услугите, предоставяни на фонда, следва да бъде в съответствие с изискванията на законодателството на Република България.

Предлагането на дялове или акции от определени алтернативни инвестиционни фондове от ЛУАИФ, установено в друга държава-членка, в съответствие с настоящия раздел, се отнася само за професионални инвеститори.

Условията за оттегляне на уведомлението за предлагане са същите като изискванията по чл. 245 от ЗДКИСДПКИ по-горе.

АИФ, установени в трета държава, управлявани от ЛУАИФ от ЕС: прилага се процедурата за нотификация на ЛУАИФ (член 36 от Директива 2011/61/ЕС). Изисква се предварително разрешение от КФН.

1.2. Предлагане на АИФ, установени в трета държава, от ЛУАИФ с произход от Република България, с уведомителна процедура (чл. 35 от Директива 2011/61/ЕС, транспонирана в чл. 240 от ЗДКИСДПКИ)

ЛУАИФ, установено в Република България, може да предлага на територията на Република България дялове или акции на АИФ, установен в трета държава, и захранващ алтернативен инвестиционен фонд, установен в държава членка, който не отговаря на изискванията по чл. 239, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ, след представяне на уведомление до КФН, ако са изпълнени следните условия:

 1. ЛУАИФ изпълнява всички изисквания на ЗДКИСДПКИ;
 2. налице са подходящи договорености за сътрудничество между КФН и компетентните органи на държавата, в която е установен АИФ, осигуряващи ефикасен обмен на информация с оглед осъществяване на надзорните правомощия на КФН;
 3. третата държава, в която е установен АИФ, не е посочена като отказваща съдействие държава или територия в списъка на Работната група за финансови действия;
 4. сключено е споразумение между Република България, третата държава, в която е установен алтернативният инвестиционен фонд, и всяка друга държава членка, в която дялове или акции на алтернативния инвестиционен фонд ще бъдат предлагани, в съответствие със стандартите, установени в член 26 от Модел на данъчна спогодба за доходите и имуществото на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, осигуряващо ефективен обмен на информация по данъчни въпроси.

КФН издава предварително разрешение за предлагане на фонда.

1.3. Предлагане на АИФ, установени в трета държава, управлявани от ЛУАИФ с произход от друга държава членка, на професионални инвеститори от България (чл. 36 от Директива 2011/61/ЕС, транспониран в чл. 241 от ЗДКИСДПКИ)

ЛУАИФ със седалище в Република България може да предлага на територията на Република България дялове или акции на управляван от него АИФ, установен в трета държава, без да са спазени изискванията на чл. 240 от ЗДКИСДПКИ, ако са налице следните условия:

 1. при управлението на алтернативния инвестиционен фонд ЛУАИФ спазва всички изисквания на ЗДКИСДПКИ с изключение на чл. 233 от него;
 2. ЛУАИФ е осигурило изпълнението на функциите по чл. 233, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ от едно или повече трети лица, за чиито наименование и седалище предоставя информация на КФН;
 3. налице са подходящи договорености за сътрудничество в съответствие с международните стандарти за целите на наблюдение на системния риск между комисията и компетентните органи на държавата, в която е установен алтернативният инвестиционен фонд, осигуряващи ефикасен обмен на информация, с оглед осъществяване на надзорните правомощия на КФН;
 4. третата държава, в която е установен алтернативният инвестиционен фонд, а при липса на изискване за лиценз или регистрация – в която е седалището му, не е посочена като отказваща съдействие държава или територия в списъка на Работната група за финансови действия.

КФН издава предварително разрешение за предлагане на фонда.

1.4. Предлагане на АИФ, управлявани от ЛУАИФ с произход трета държава, на територията на Република България (чл. 42 от Директива 2011/61/ЕС, транспониран в чл. 251 от ЗДКИСДПКИ).

Независимо от изискванията на раздел IV от ЗДКИСДПКИ ЛУАИФ с произход от трета държава може да предлага на територията на Република България алтернативен инвестиционен фонд на професионални инвеститори, без да го предлага на територията на друга държава членка, ако са спазени следните условия:

 1. при управлението на АИФ лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, спазва всички изисквания на ЗДКИСДПКИ, включително изискванията на чл. 235 – 237, както и изискванията на чл. 234 от него, когато са приложими;
 2. налице са подходящи договорености за сътрудничество в съответствие с международните стандарти за целите на наблюдение на системния риск между комисията, компетентните органи на държавата, в която е установен алтернативният инвестиционен фонд, компетентните органи на третата държава, в която е седалището на лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, осигуряващи ефикасен обмен на информация, с оглед осъществяване на надзорните правомощия на комисията;
 3. третата държава, в която е седалището на ЛУАИФ, както и третата държава, в която АИФ от трета държава е установен, не е посочена като отказваща съдействие държава или територия в списъка на Работната група за финансови действия.

КФН издава предварително разрешение за предлагането на фонда.

1.5.Предлагане на АИФ на инвеститори на дребно в България

В случай на предлагане на АИФ на инвеститори на дребно се прилагат изискванията за националните инвестиционни фондове (НИФ) – чл. 171 и сл. от ЗДКИСДПКИ.

 1. Маркетингови съобщения

Всички маркетингови съобщения до инвеститорите следва да отговарят на изискванията на член 4, параграфи 1 – 3 от Регламент (ЕС) 2019/1156 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. за улесняване на трансграничната дистрибуция на предприятия за колективно инвестиране и за изменение на регламенти (ЕС) № 345/2013, (ЕС) № 346/2013 и (ЕС) № 1286/2014 (ОВ, L 188/55 от 12 юли 2019 г.) и Насоките на ESMA относно маркетинговите съобщения.

При АИФ, предлагани на инвеститори на дребно, се прилагат изискванията към маркетинговите материали за НИФ – чл. 182, ал. 4 от ЗДИСДПКИ и чл. 174 от Наредба 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове (Наредба № 44).

Маркетинговите съобщения не подлежат на предварителна проверка от КФН. Такава проверка, обаче, може да бъде направена по преценка на КФН.

 1. Предлагане на професионални инвеститори и на инвеститори на дребно.

Предлагането на професионални инвеститори се осъществява в съответствие с изискванията на Директива 2011/61/ЕС, транспонирана в ЗДКИСДПКИ.

Предлагането на инвеститори на дребно се извършва при прилагане на изискванията за националните инвестиционни фондове (чл. 171 и сл. от ЗДКИСДПКИ).

 1. Изисквания за докладване във връзка с предлагането

Не са предвидени такива изисквания по отношение на АИФ.

 1. Дистрибуция на АИФ от отворен тип и АИФ от затворен тип

Изискванията към двата типа АИФ са едни и същи в случаите, когато се предлагат на професионални инвеститори.

Когато се предлагат на инвеститори на дребно, се прилагат изискванията за НИФ – 171 и сл. от ЗДКИСДПКИ.

 1. Други изисквания, свързани с предлагането на АИФ в България

Такси

В българското законодателство не са предвидени такси за първоначално или последващо предлагане на АИФ, включително годишни такси за осъществяването на общ финансов надзор.

Език

Съгласно чл. 193, ал. 2 от Наредба № 44 информацията по чл. 22-24 от Директива 2011/61/ЕС (чл. 235-237 от ЗДКИДПКИ) следва да се представи на български език. Допълнително, информацията по чл. 23 от Директива 2011/61/ЕС може да се представи на друг език след писменото съгласие на инвеститора.

Законът за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ) е наличен на български език на следния линк: https://www.fsc.bg/wp-content/uploads/2022/07/ZDKISDPKI_DV_51_2022.pdf

Наредба № 44 може да бъде намерена на български език на следния линк: https://www.fsc.bg/wp-content/uploads/2022/07/N_44_DV_55_2022.pdf

Други изисквания

В допълнение към горепосочените разпоредби, които са насочени конкретно към предлагането на АИФ, може да има и други правни разпоредби, които могат да се прилагат при предлагането им в България, въпреки че те не са специално предназначени за предлагане на АИФ, в зависимост от индивидуалната ситуация на тези, които участват в предлагането на акции или дялове на АИФ. Предлагането в България може да предизвика прилагането на други изисквания, като Закона за защита на потребителите

(https://psc.egov.bg/documents/20124/0/ZAKON+ZA+ZASchITA+NA+POTREBITELITE_37.pdf).

Отказ от отговорност: КФН е положила необходимите грижи, за да гарантира, че информацията относно националните разпоредби, уреждащи маркетинговите изисквания за АИФ в България, включена на тази уеб страница, е актуална и пълна. КФН не носи отговорност за поддържането на външни уебсайтове и не носи отговорност за грешки или пропуски на който и да е външен уебсайт, към който има хипервръзки на тази уеб страница.

Посочен е неизчерпателен списък на националните закони, които могат да бъдат приложими и КФН не носи отговорност за пропуски в този списък. Надзорът на изискванията, произтичащи от тези закони, не е под надзора на КФН. Приложимостта на тези изисквания и всички други законови изисквания трябва да се оцени преди предлагане или инвестиране в АИФ. Когато съществува несигурност, лицата, предлагащи или инвестиращи в АИФ, следва да получат независим съвет относно приложимите изисквания за тяхната индивидуална ситуация.

Contacts:

Запитвания относно предлагането на АИФ в България: delovodstvo@fsc.bg, bg_fsc@fsc.bg

Email за нотификации по Директива 2011/61/ЕС: AIFMD-notification@fsc.bg

Резюме на изискванията за предлагане на АИФ 

 • Нотификация и предварително разрешение за предлагане:

– чл. 245 и 249 от ЗДКИСДПКИ – процедура по нотификация (уведомителна процедура);

– чл. 240, чл. 241 и чл. 251 от ЗДКИСДПКИ – изискване за предварително разрешение за предлагане.

В случай на предлагане на инвеститори на дребно се прилагат изискванията за националните инвестиционни фондове (чл. 171 и сл. от ЗДКИСДПКИ).

2)         Форма и съдържание на маркетинговите материали, включително изисквания и документи относно предварителното уведомяване преди стартиране на предлагането:

Само в случай на предлагане на АИФ на инвеститори на дребно се прилагат изискванията към маркетинговите материали и съобщения за НИФ – чл. 182, ал. 4 от ЗДКИСДПКИ, чл. 174 от Наредба № 44.

3)         Маркетинговите съобщения не подлежат на предварително одобрение от КФН.

4)         Предлагане на инвеститори на дребно и на професионални инвеститори:

Предлагане на професионални инвеститори – в съответствие с изискванията на Директива 2011/61/ЕС.

Предлагане на инвеститори на дребно – в съответствие с изискванията за НИФ – чл. 171 и сл. от ЗДКИСДПКИ.

5)         Изисквания за докладване във връзка с предлагането – няма;

6)         Изисквания към нотификациите – чл. 245 и чл. 249 от ЗДКИСДПКИ.

7)         Дистрибуция на фондове, установени в трета държава съгласно националните режими за частно пласиране (ако е приложимо): N/A

8)         Дистрибуция на АИФ от отворен тип и АИФ от затворен тип – изискванията към двата типа АИФ са едни и същи, когато се предлагат на професионални инвеститори. В случай на предлагане на инвеститори на дребно – изискванията за НИФ се прилагат (чл. 171 и сл. от ЗДКИСДПКИ.

9)         Изисквания при оттегляне на уведомлението за предлагане на АИФ:

Чл. 247б и чл. 250а от ЗДКИСДПКИ, транспониращи чл. 32а от Директива 2011/61/ЕС.

10)       Допълнителни изисквания, приложими по отношение на предлагането на определени категории АИФ, които съществуват съгласно националното право (напр. АИФ в частен капитал, АИФ в недвижими имоти и др.) – N/A;

11)       Други изисквания, свързани с предлагането на АИФ, приложими в България:

Такси: не са предвидени първоначални или последващи такси във връзка с предлагането на АИФ, включително годишни такси за осъществяване на общ финансов надзор.

Език: чл. 193, ал. 2 от Наредба № 44.

Одобрение по чл. 251 от ЗДКИСДПКИ – изискваният към документите и езика са посочени в чл. 194 от Наредба № 44.