Регламенти

Подробна информация за актовете на Европейския съюз и планираните изменения в нормативната уредба, може да намерите на интернет адреса на Европейската комисия: https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance_en

Информация за публикуваните действащи актове на ЕС – регламенти, директиви, делегирани актове и решения в областта на небанковия финансов сектор може да намерите на интернет адреса на Официален вестник на ЕС: https://eur-lex.europa.eu/