Контакти

Работно време

9:00h. – 17:30h.

Телефон – централа

+359 2 9404 999

Информационен център

0800 40 444

09:00h. – 17:30h.

Факс

+359 2 9404 606

e-mail

Деловодство 

e-mail: delovodstvo@fsc.bg

09:00h. – 17:30h.

Връзки с обществеността

Телефон: +359 2 9404 789

e-mail: press@fsc.bg

За технически въпроси относно Единна информационна система на КФН (ЕИС)

Подаване на жалби/сигнали и документи

Подаване на жалби от служители на поднадзорни лица

Съобщения за нарушения на ЗПМПЗФИ:

e-mail: signali_pazarni_zloupotrebi@fsc.bg

Tелефон: +359 2 9404 545

Последващо разкриване на информация от страна на нотифицирани КИС

Антикорупция

Въпроси относно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/678)

Въпроси относно пазарите за финансови инструменти (MiFID 2)

За технически въпроси

Подаване на попълнена апликационна форма към Innovation hub

e-mail: fintech@fsc.bg

Банкова сметка на КФН

IBAN: BG95BNBG96613000141501

BIC: BNBGBGSD

Булстат: 131060676

LEI: 254900MFBAO9371F2P68

М.О.Л.: Бойко Атанасов Атанасов

Единен формат за подаване на документи на електронния адрес на КФН: – delovodstvo@fsc.bg Поради увеличения обем на документи, подписани с електронен подпис и затрудненията,  възникващи при обработката им, КФН въвежда единен формат за подаването на тези документи.

С единния формат за подаваните документи на електронния адрес на КФН – delovodstvo@fsc.bg – се въвеждат следните изисквания:

Писмото да е подписано с електронен подпис (не криптирано);
В полето „Subject“ да се попълва пълното наименование на кореспондента;
В основното поле да се указва само изходящия номер от кореспондента и кратко описание на подаваните данни (относно);
Прикачените файлове да не са криптирани.