Потенциални рискове, на които са изложени инвеститорите в криптоактиви, с характеристики на финансов инструмент:

  • Липса на регулаторен режим: Първоначалното предлагане на монети не се регулира изрично от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) или Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ), но ако инструментите, които се предлагат чрез ICO отговарят на критериите за финансов инструмент, то в този случай те ще попаднат в обхвата на ЗППЦК и/или ЗПФИ.
  • Висока волатилност на пазарната цена: ICOs към момента са изключително рискова инвестиция поради нестабилността на цената на криптовалутите.
  • Непрозрачност: информацията относно пазарната цена е неофициална, непотвърдена и разпокъсана. Съществува вероятност пазарната цена (цената, на която инвеститор може да продаде или да закупи съответния актив), да се различава значително от оповестеното ценово ниво на актива на различни борси за търговия;
  • Интересите на инвеститорите не могат да бъдат защитени: на законово ниво няма установен към момента регулаторен механизъм; Фондът за компенсиране на инвеститорите (ФКИ) не предвижда изрично да изплаща компенсации съгласно разпоредбите на ЗППЦК на инвеститори в токени;
  • Възможни схеми за измама: Някои емитенти на токени може да не са имали намерение да използват набраните средства по начина, определен при първоначалното набиране на средства на проекта.
  • Липса на проспект за публично предлагане: При ICOs обикновено емитентът предоставя „whitepaper”, в който същият предоставя информация по обем и съдържание по своя преценка, като не спазва определени законови правила.
  • Бизнес риск: Обикновено проектите, за които се набира капитал, са на идеен стадий на развитие и техните бизнес модели са експериментални като в тази връзка няма яснота доколко проектът ще бъде реализиран.