Първоначалното предлагане на монети не се регулира изрично от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) или Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ), но ако инструментите, които се предлагат чрез ICO отговарят на критериите за финансов инструмент, то в този случай те ще попаднат в обхвата на ЗППЦК и/или ЗПФИ.