Допустими критерии за оценка на иновативните продукти, услуги или бизнес модели, предлагани от поднадзорни на Комисията за финансов надзор (КФН) лица и FinTech дружества, доставчици на финансови иновации в небанковия финансов сектор:

– Дали дружеството заявител пряко или непряко влиза в обхвата на компетенциите на КФН?
– Дали предложеният от заявителя проект може да бъде определен като иновативен по отношение на българския пазар?

– Дали разработеният иновативен продукт/услуга или бизнес модел допринася за осигуряване на лесен и бърз достъп до услуги в небанковия финансов сектор, намаляване разходите за потребителите на небанкови финансови услуги и защита правата на потребителите на небанкови финансови услуги?

– До колко дружеството заявител се е запозналo с приложимата законова уредба, предприело е конкретни стъпки и е инвестирало в разбиране на съответния регулаторен режим?

– До колко е установена необходимостта от подпомагане на дружеството заявител в процеса на консултиране относно законовата уредба в небанковия финансов сектор?

В неизчерпателния списък на иновативни продукти/услуги или бизнес модели могат да бъдат посочени следните: услуги, предлагани от доставчици на услуги, свързани с криптоактиви, колективни инвестиционни схеми, инвестиращи в криптоактиви, финансови инструменти, базирани на технология на децентрализиран регистър,  услуги, в обхвата на Регламент (ЕС) 2022/858 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2022 година относно пилотна уредба на пазарните инфраструктури, основани на технологията на децентрализирания регистър, предоставяне на роботизирани и автоматични съвети, RegTech услуги, big data, cloud computing и т.н.