В съответствие с чл. 25 от Регламент 2017/1129 (Регламент за проспектите) , Европейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA) е изградил регистър, който позволява на потребителите да търсят и изтеглят проспекти, регистрационни документи, универсални регистрационни документи, документи за ценни книжа, резюмета, допълнения, изменения и окончателни условия, които са одобрени от националните компетентни органи в Европейското икономическо пространство. Потребителите могат да търсят документи, използвайки различни критерии, като например име на емитент или LEI, ISIN номера на ценните книжа, държавите-членки, в които ценните книжа могат да бъдат предлагани и/или котирани на регулиран пазар и вида на ценните книжа.

Когато проспектът се състои от отделни документи (като регистрационен документ, документ за ценни книжа и резюме или основен проспект с окончателни условия), регистърът на проспекта свързва различните документи, съдържащи проспекта. Допълнително той показва допълненията, които са изменили информацията в проспекта.

Търсене по документи:

https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_priii_documents

Търсене по ценни книжа:

https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_priii_securities