Институция:Уеб сайт:
Европейска комисияhttp://ec.europa.eu/
Главна дирекция „Вътрешен пазар”https://ec.europa.eu/info/departments/internal-market-industry-entrepreneurship-and-smes_bg
Европейски парламентwww.europarl.europa.eu
Съвет на Европейския съюзwww.consilium.europa.eu
Европейски съвет за системен риск (ESRB)www.esrb.europa.eu
Европейски орган за ценни книжа и пазари (ESMA)www.esma.europa.eu
Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA)www.eiopa.europa.eu
Европейски банков надзорен орган (EBA)www.eba.europa.eu
Международна организация на надзорните органи на ценни книжа (IOSCO)www.iosco.org
Международна асоциация на застрахователните надзорни институции (IAIS)www.iaisweb.org
Международната организация на пенсионните надзори (IOPS)www.iopsweb.org
Европейска централна банкаwww.ecb.int
Международен валутен фондwww.imf.org
Достъп до правото на ЕСhttps://eur-lex.europa.eu/
Европейски съвет за системен рискhttps://www.esrb.europa.eu/