В отговор на световната финансова криза от 2008 г., Европейската комисия възложи на група от високо квалифицирани експерти, председателствана от г-н Жак де Ларозиер, да предложи решения на разкрилите се по време на кризата проблеми в европейската надзорна уредба. Целта беше постигането на по-висока защита на гражданите и възстановяване на доверието във финансовата система. Във финалния доклад на Групата де Ларозиер беше  подчертано, че надзорната уредба не трябва да се концентрира само върху надзора над отделни фирми, а по-скоро да постави акцент върху стабилността на финансовата система като цяло.

В тази връзка на 1 януари 2011 г. влязоха в сила четири нови европейски регламента, които имат съществено отражение върху работата на КФН. С новите регламенти се създадоха четири нови европейски органа, които имат значителни надзорни и регулаторни правомощия в областта на финансовия надзор. Новите органи са:

 

  • Европейски орган за ценни книжа и пазари (European Securities and Markets Authority- ESMA);

  • Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (European Insurance and Occupational Pensions Authority- EIOPA);

  • Европейски съвет за системен риск (European Systemic Risk Board- ESRB), който ще следи и оценява потенциалните заплахи за финансовата стабилност породени от макроикономическата обстановка и от промените във финансовата система като цяло;

  • Европейски банков надзорен орган (European Banking Authority- EBA).

 

Изброените органи са част от новата Европейската система за финансов надзор (ЕСФН). Освен ESMA, EIOPA, ESRB и EBA, ЕСФН включва Съвместния комитет на европейските надзорни органи (ЕНО) и надзорните органи в държавите членки. Основната цел на ЕСФН е да гарантира, че установените правила, се прилагат по подходящ начин в целия ЕС, така че да бъде запазена финансовата стабилност и да се осигури доверие във финансовата система и достатъчна степен на защита за потребителите на финансови услуги.

Като орган осъществяващ надзор над капиталовите пазари, застраховането и допълнителното пенсионно осигуряване КФН, членува в два от трите нови органа, а именно- ESMA и EIOPA и взима сериозно участие в работите на третия- ESRB.

Също така КФН представлява България и в два комитета към Европейката комисия, а именно Европейски комитет по ценни книжа (European Securities Committee (ESC)) и Европейски комитет по застраховане и професионални пенсионни схеми (European Insurance and Occupational Pensions Committee (EIOPC)).

 

Усилията на Комисията за финансов надзор са насочени изключително към постигането на активно и ефективно сътрудничество с новите надзорни органи, занимаващи се с разработването на нормативните актове на Общността и стандартите за прилагането им, както и към обмяна на полезна информация и опит с аналогичните на КФН институции в страните членки.