Брекзит

  • Обща информация

На 29 март 2017 г. Обединеното кралство на Великобритания и Северна Ирландия (ОK) уведоми Европейския съвет за намерението си да се оттегли от Европейския съюз (ЕС), процес, известен като Брекзит.
В съответствие със Споразумението за оттегляне от февруари 2020 г. (ОВ L 29, 31.1.2020 г., стр. 7) правото на Съюза продължи да се прилага за Обединеното кралство и на територията му за „преходен период“, продължаващ до 31 декември 2020 г.

  • Какво се промени от 01.01.2021 г.

От 1 януари 2021 г. преходният период, позволяващ временното участие на ОК в единния пазар и в митническия съюз на ЕС, приключи, с което се сложи край на свободното движение на хора, стоки и услуги, включително и на свободата на установяване. Напускайки Съюза, ОК също така автоматично и по закон напусна като страна всички международни споразумения на Съюза.
Считано от 1 януари 2021 г., физическите лица и предприятията от ОК, осъществяващи дейност в Европейския съюз, и физическите лица и предприятията от ЕС, осъществяващи дейност в Обединеното кралство, вече не се ползват от свободата на установяване и свободата на предоставяне на услуги, предвидени в Договорите на Съюза.
Разрешенията, издадени от органите на ОК съгласно рамката на ЕС за единния пазар, вече не са валидни в Съюза, считано от 1 януари 2021 г.
В резултат на това компаниите от ОК, предоставящи услуги, загубиха правото си да извършват дейност в ЕС, и не могат да използват режима на „паспортизация“, приложим за държавите членки на Съюза в условията на единен пазар. Те следва да се установят на територията на ЕС, за да могат да предоставят услугите си, като това ще зависи от правилата за установяване на всяка държава членка.

На 31 декември 2020 г. в Официален вестник на ЕС бяха публикувани следните актове във връзка с излизането на ОК от Европейския съюз:

  • Споразумение за търговия и сътрудничество между Европейския съюз и Обединеното кралство на Великобритания и Северна Ирландия
  • Решение (ЕС) 2020/2252 НА СЪВЕТА от 29 декември 2020 година относно подписването, от името на Съюза, и временното прилагане на Споразумението
  • Декларации, посочени в Решението на Съюза, относно подписването от името на Съюза и за временно прилагане на Споразумението за търговия и сътрудничество.

Актовете може да намерите на интернет адреса на Официален вестник на ЕС, изданието от 31.12.220 г.: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=OJ:L:2020:444:TOC (версия на български език)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2020:444:TOC (версия на английски език)

  • Споразумение за търговия и сътрудничество между Европейския съюз и ОК:

Споразумението създава основата за широки отношения между Съюза и ОК, включващи реципрочни права и задължения, общи действия и специални процедури.

Споразумението предвижда значително ниво на отвореност за предоставяне на услуги и инвестиции, надхвърлящо базовите разпоредби на Общото споразумение за търговия с услуги на СТО (GATS), по което са страни както ЕС, така и ОК.

Както във всички свои споразумения за свободна търговия, ЕС напълно запазва правото да регулира собствените си пазари.

Споразумението не изключва възможността държавите членки да сключват двустранни договорености или споразумения с ОК по конкретни въпроси от обхвата на Споразумението за търговия и сътрудничество.
Държавите членки, които възнамеряват да договарят и сключват двустранни договорености с ОК в области, които не са в обхвата на Споразумението за търговия и сътрудничество, следва да информират Европейската комисия за намеренията си при пълно спазване на принципа на лоялно сътрудничество.

Споразумението за търговия и сътрудничество не се прилага за Гибралтар, нито има последици на тази територия.

Влизане в сила и предварително прилагане на Споразумението:
Споразумението се прилага предварително – от 1.01.2021 г., до приключването на процедурите, необходими за влизането му в сила. То следва да бъде подписано, а приложените декларации и нотификации следва да бъдат одобрени от името на Съюза.
Споразумението влиза в сила на първия ден от месеца, следващ месеца, през който двете страни са се уведомили взаимно, че са изпълнили съответните си вътрешни изисквания и процедури за установяване на съгласието си да бъдат обвързани (Член FINPROV.11).

Споразумението се подписва на основание чл. 218 ДФЕС и не изисква ратификация от националните парламенти.

За повече информация, моля посетете:

https://www.esma.europa.eu/sections/brexit

https://www.esma.europa.eu/databases-library/esma-library?f%5B0%5D=im_esma_sections%3A1163 

https://www.eiopa.europa.eu/brexit-communication_en?source

  • Отношения на КФН с Обединеното кралство след Брекзит

Капиталов пазар
Европейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA) и националните финансови регулаторни органи в ЕС са договорили Меморандуми за разбирателство (MoUs) с Финансовия регулаторен орган (FCA) на Обединеното кралство.

Меморандумите за разбирателство са подобни на вече сключените споразумения относно обмена на информация с надзорни органи от трети страни и осигуряват безпрепятствен обмен на информация за целите на надзора на финансовите услуги.

КФН е страна по многостранния меморандум между регулаторните органи за ценни книжа и пазари от ЕС/ ЕИП, от една страна, и FCA, от друга страна, обхващащ надзорното сътрудничество и обмена на информация. По силата на меморандума страните могат да споделят информация, свързана с надзор на пазара, инвестиционни услуги и дейности по управление на активи и др. Това, от своя страна, ще позволи някои дейности, като например възлагане и делегиране на дейности на управляващи дружества, да продължат да се извършват от дружества, базирани в ОК, от името на контрагенти със седалище в ЕИП.

Подобни меморандуми са сключени с Bank of England (BoE) относно признаване на централните контрагенти (CCP) и на централните депозитари на ценни книжа (CSD), установени в Обединеното кралство.

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/mmou_eu-uk_fca_on_consultation_cooperation_and_exchange_of_information.pdf

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/mou_esma-uk_fca_on_consultation_cooperation_and_exchange_of_information.pdf

Застрахователен пазар

Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) и всички национални компетентни органи на ЕИП с компетенции в областта на застраховането са договорили меморандуми за разбирателство с Bank of England (BoE) в качеството й на пруденциален регулаторен орган, и с органа за финансов надзор (FCA) на ОК.

Меморандумите ще гарантират сътрудничество в областта на застраховането, ще осигурят взаимопомощ и редовен обмен на информация с цел:

– поддържане на стабилна пруденциална и надзорна дейност на (пре) застрахователните предприятия и групи, установени в ОК или в държава членка на ЕИП, които имат трансгранична дейност
– поддържане на финансова стабилност на финансовите пазари в рамките на ЕИП и Обединеното кралство
https://www.eiopa.europa.eu/media/news/eiopa-and-its-members-agree-no-deal-brexit-mous-bank-of-england-and-financial-conduct_en?source=search

  • Въпроси и отговори

Европейската комисията е публикувала Въпроси и отговори относно споразумението, които дават полезна информация за статута и приложното му поле: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/QANDA_20_2532

Избери начин на подреждане:
ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ ( 4 )