Контакти

Комисия за финансов надзор

1000 София, ул. "Будапеща" 16
централа: 02 9404 999

факс: 02 9404 606
e-mail: bg_fsc@fsc.bg


Информационен център:
Безплатен телефон: 0800 40 444
Работно време на информационния център: 9:00-17:30 часа

Подаване на жалби/сигнали и документи:

 - по електронен път с форма тук
 - на електронен адрес delovodstvo@fsc.bg
 - по пощата на адрес: Комисия за финансов надзор, Ул. „Будапеща” №16, 1000 София
 - лично в деловодството на КФН (на същия адрес)
Работно време на деловодството: 9:00-17:30 часа (всеки работен ден)

П    Подаване на жалби от служители на поднадзорни лица:
e-mail: employee_signals@fsc.bg
Съобщения за нарушения на ЗПМПЗФИ:
e-mail: signali_pazarni_zloupotrebi@fsc.bg

Tелефон: +359 2 940 45 45
Последващо разкриване на информация от страна на нотифицирани КИС:
e-mail: EU_UCITS_reporting@fsc.bg
Антикорупция:
e-mail: corruption@fsc.bg

Връзки с обществеността: 02 9404 789

e-mail: press@fsc.bg
Въпроси относно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/678)
e-mail: delovodstvo@fsc.bg
Въпроси относно пазарите за финансови инструменти (MiFID 2)
MIFID2cooperation@fsc.bg
MIFID2authorisation@fsc.bg
MIFID2qualifyingholding@fsc.bg
notifications_MIFID@fsc.bg
За технически въпроси:
e-mail: helpdesk_fsc@fsc.bg

IBAN: BG95BNBG96613000141501

BIC: BNBGBGSD

Булстат: 131060676

Дан.Номер:1222131037
LEI: 254900MFBAO9371F2P68

М.О.Л.: Бойко Атанасов Атанасов

Единен формат за подаване на документи на електронния адрес на КФН: - delovodstvo@fsc.bg
Поради увеличения обем на документи, подписани с електронен подпис и затрудненията,  възникващи при обработката им, КФН въвежда единен формат за подаването на тези документи.
С единния формат за подаваните документи на електронния адрес на КФН - delovodstvo@fsc.bg - се въвеждат следните изисквания:

  • Писмото да е подписано с електронен подпис (не криптирано);
  • В полето „Subject“ да се попълва пълното наименование на кореспондента;
  • В основното поле да се указва само изходящия номер от кореспондента и кратко описание на подаваните данни (относно);
  • Прикачените файлове да не са криптирани.