Задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите

1 Завеждането на претенции на основание сключен договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите се извършва в застрахователното дружество, с което виновният водач е сключил договора за застраховка.

2При завеждане на претенцията следва да представите на застрахователя пълни и точни данни за Вашата банкова сметка, по която да бъде преведено определеното застрахователно обезщетение. (чл. 380, ал. 1 от КЗ).

В случай, че желаете обезщетението да бъде преведено по банковата сметка на друго лице, то тогава е необходимо да представите на застрахователя изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписите за съответната застрахователна претенция или плащане, в което се съдържа изявление, че сте уведомен/а, че имате право да получите плащането лично (чл. 338, ал. 1, изр. 1 от КЗ), след което обезщетението ще бъде преведено по банковата сметка на другото лице.

В деня на завеждане на претенцията застрахователят следва да Ви уведоми за доказателствата, които трябва да представите с цел установяване на основанието и размера на претенцията Ви. (чл. 106, ал. 3 от КЗ).

Възможно е застрахователят да изиска представянето на допълнителни доказателства. Това се случва в срок от 45 дни от представянето на доказателствата, изискани при завеждането на претенцията, и то само когато необходимостта от тях не е можела да се предвиди при завеждане на претенцията. (чл. 106, ал. 3 от КЗ) *

*Не се допуска изискване на доказателства, с които ползвателят на застрахователната услуга не може да се снабди поради съществуващи нормативни пречки или поради липсата на правна възможност за осигуряването им, както и на такива, за които може да бъде направена разумна преценка, че нямат съществено значение за установяването на основанието и размера на претенцията и целят необосновано забавяне и удължаване на процедурата по уреждане на претенцията. (чл. 106, ал. 5 от КЗ)

5Застрахователят трябва да се произнесе по претенцията Ви в срок до 15 работни дни от представянето на всички доказателства по чл. 106 от КЗ. (чл. 108, ал. 1 от КЗ)

В случай че не представите всички изискани доказателства, срокът от 15 работни дни за произнасяне на застрахователя не започва да тече. Въпреки това, съгласно чл. 496 от КЗ, застрахователят трябва до три месеца от предявяването на претенцията да се произнесе окончателно по същата.

Следва да имате предвид, че сключването на споразумение между Вас и застрахователя не е задължително условие за изплащане на застрахователно обезщетение.

6За „произнасяне“ се считат единствено определянето и изплащането на размера на обезщетението или застрахователната сума от страна на застрахователя или постановяването на мотивиран отказ за плащане.
Когато сте дали съгласие вредите да бъдат отстранени от доверен сервиз, тогава също в рамките на 15 работни дни от представянето на всички доказателства застрахователят трябва да издаде възлагателно писмо до сервиза. Ремонтът трае в рамките на разумен за изпълнението срок, освен ако сте договорили друго със застрахователя. (чл. 108, ал. 7 от КЗ)

7При евентуално несъгласие с произнасянето разполагате с възможността да подадете жалба за преразглеждане (възражение) до застрахователя, като съгласно чл. 290, ал. 2 от КЗ той трябва да разгледа и отговори на жалбата Ви в едномесечен срок от постъпването ѝ.
В случай на несъгласие с определения размер на застрахователното обезщетение, можете да подадете жалба до застрахователя с искане за предоставяне на фактическа и правна обосновка на определения размер, като съгласно чл. 108, ал. 6 от КЗ застрахователят е длъжен да Ви предостави писмена обосновка в 7-дневен срок.

Можете да поискате и сключването на споразумение със застрахователя, в което да е уреден размерът на дължимото застрахователно обезщетение.

8Следва да имате предвид, че правата по договори за задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите се погасяват с петгодишна давност, считано от настъпване на застрахователното събитие. (чл. 378, ал. 2 от КЗ)