Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) е публикувал на своята интернет страница база данни за част от регистрираните финансови институции в ЕС. На този етап базата съдържа единствено информация за лицензираните застрахователни дружества, като допълнително ще бъдат включени и останалите регистрирани финансови институции.

Базата данни на EIOPA обединява информацията, получена от компетентните национални органи от Европейската икономическа зона и предлага изчерпателен преглед на европейския застрахователен сектор.

Публикуването на базата данни е в изпълнение на една от задачите, възложени на EIOPA по силата на чл. 8 от Регламента на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване, според който EIOPA следва да предостави на обществеността лесно достъпна информация за регистрираните финансови институции.

Базата данни е достъпна на следния линк:

https://www.eiopa.europa.eu/tools-and-data/registers_en

* EIOPA обръща внимание, че съществуват различия между информацията, публикувана в базата данни, и списъците в националните публични регистри.