Утвърдeни промени в образците на справките, които пенсионноосигурителните дружества и банките-попечители представят в КФН

Във връзка с измененията и допълненията в Кодекса за социално осигуряване приети с § 11 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за покритите облигации (обн. ДВ, бр. 25 от 2022 г.) беше въведена възможността за инвестиране средствата на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване в покрити облигации по чл. 2 от Закона за покритите облигации. С оглед тези обстоятелства заместник-председателят на КФН, ръководещ управление ,,Осигурителен надзор“ утвърди промени в образците на справките за нетните активи на фондовете по чл. 23 от Наредба № 9 на КФН, които пенсионноосигурителните дружества представят в КФН, както и в образците на справките, представяни от банките-попечители съгласно чл. 123а, ал. 11 от Кодекса за социално осигуряване. Решенията за утвърждаване на образците са налични на интернет страницата на КФН в рубрика ,,Административни документи/Решения“, а образците на справки са публикувани в рубрика ,,Административни документи/форми и образци/Осигурителна дейност“.