Трите европейски надзорни органа публикуваха информационен материал за влиянието на инфлацията

Комисията за финансов надзор подкрепя единния подход на трите европейски надзорни органа, а именно Европейския банков орган, независимия Европейски орган за ценни книжа и пазари и Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване, за подобряване информираността и постигане на по-добра защита на потребителите. В тази връзка е разработен информационен материал за подпомагане взимането на информирани решения от страна на потребителите в условия на повишена инфлация и лихвени проценти, които биха се отразили негативно върху паричните им средства. Документът включва съвети към потребителите на финансовите продукти и услуги, като заеми, спестявания, финансови инвестиции, застраховки и пенсии. Подробна информация бихте могли да намерите в секция „За потребителя“, подсекция „Информация за потребителя“.