Съобщение относно Euroins Romania Asigurare-Reasigurare S.A.

В Комисията за финансов надзор (КФН) е получено уведомление за прието на 17.03.2023 г. решение от националния надзорен орган на Република Румъния (Autoritatea de Supraveghere Financiara) за отнемане на лиценза на румънския застраховател Euroins Romania Asigurare-Reasigurare S.A., за откриване на производство по несъстоятелност спрямо това дружество, както и за забрана за свободно разпореждане с активите на дружеството.

Euroins Romania Asigurare-Reasigurare S.A. е дъщерно дружество, част от групата на „Евроинс Иншурънс Груп“ АД, по отношение на което КФН е орган за групов надзор.

Във връзка с това, КФН уведомява, че Euroins Romania Asigurare-Reasigurare S.A. не извършва застрахователна дейност в Република България. Решението на румънския надзорен орган не засяга застрахованите лица в българските застрахователни дружества от групата на „Евроинс Иншурънс Груп“ АД. В резултат на осъществявания от КФН надзор не са констатирани проблеми с платежоспособността нито на индивидуалните дружества от групата на „Евроинс Иншурънс Груп“ АД, нито на групата като цяло.

Комисията за финансов надзор ще уведомява българската общественост при получаване на допълнителна информация по този случай в Румъния.