Съобщение за издаден общ административен акт

Издаден е общ административен акт – Решение № 44 от 17.01.2023 г. за определяне размера на минимални проценти, съгласно чл. 91, ал. 3, т. 2 от Наредба № 53 от 23.12.2016 г. за изискванията към отчетността, оценката на активите и пасивите и образуването на техническите резерви на застрахователите, презастрахователите и Гаранционния фонд (Наредба № 53), както и периода за тяхното прилагане.

Решението може да намерите на интернет страницата на КФН в раздел „Административни документи”.