Съобщение във връзка с публикуван Делегиран Регламент (ЕС) 2022/975 на Комисията от 17 март 2022 година

На 24.06.2022 г. в официалния вестник на Европейския съюз е публикуван Делегиран Регламент (ЕС) 2022/975 на Комисията от 17 март 2022 година за изменение на определените с Делегиран Регламент (ЕС) 2017/653 регулаторни технически стандарти

На 24.06.2022 г. в Официален вестник на Европейския съюз е публикуван Делегиран регламент (ЕС) 2022/975 на Комисията от 17 март 2022 година за изменение на определените с Делегиран регламент (ЕС) 2017/653 регулаторни технически стандарти (Регламента).  В Регламента се предвижда следното:

– правилата за документа с ключова информация за инвеститорите (ДКИИ) в Делегиран регламент 2017/653 да продължат да се прилагат до 31 декември 2022 г., включително възможността за използване на ДКИИ за предоставяне на конкретна информация за предприятие за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа, предлагани като основни инвестиционни варианти,

– правилата относно основния информационен документ, установени с Делегиран регламент 2017/653 и изменени с Делегиран регламент 2021/2268, се прилагат от 1 януари 2023 г.

Повече информация можете да намерите в публичното изявление на Европейската комисия.