Съобщение във връзка с провеждането изпит за признаване на правоспособност на отговорен актюер

Комисията за финансов надзор информира допуснатите до изпит за признаване на правоспособност на отговорен актюер кандидати, че изпитът ще се провежда в сградата на Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), с адрес: гр. София, ж.к. Овча купел, ул. „Гусла” № 1 от 10:00 часа на части, както следва:

– базов модул „Актюерски принципи и практики в застраховането, пенсионното осигуряване и инвестициите“: 01.10.2022 г.;

– специализиран модул „Животозастраховане“: 08.10.2022 г.;

– специализиран модул „Рискови модели и общо застраховане“: 15.10.2022 г.;

– специализиран модул „Пенсионно осигуряване“: 22.10.2022 г.

            Първата част на изпита, базов модул „Актюерски принципи и практики в застраховането, пенсионното осигуряване и инвестициите“,  ще се проведе на 01.10.2022 г. в аулата на ВУЗФ.

Регистрацията на кандидатите ще започне от 9:00 часа. След обявяване на начало на изпита няма да се допускат кандидати в залата.

При явяването си на изпита кандидатите трябва да носят:

  • документ за самоличност;
  • химикалка със син цвят;
  • по желание, молив и гума за изтриване на молив;

На изпитите може да се използват следните калкулатори:

  • Texas Instruments BAII,
  • Texas Instruments BAII Plus,
  • Texas Instruments BAII Plus Professional,
  • Texas Instruments BA II Plus Business Analyst
  • HP 10B,
  • HP 12C.

            Не се допуска използването на калкулатор с функции за програмиране, както и използването на други електронно-изчислителни средства.

            Актуалната информация, свързана с провеждането на изпита за признаване на правоспособност на отговорен актюер, е достъпна на интернет страницата на Комисията за финансов надзор на адрес: https://www.fsc.bg/?page_id=43069