Създаване на единна точка за достъп за трансгранично тестване на иновативни продукти от националните компетентни органи на държавите-членки на ЕС

В края на 2021 г. бе поставено началото на процедурна рамка за трансгранично тестване на иновации, разработена за създаването на Европейския форум за иновационни фасилитатори (Innovation Facilitator Cross-Border Testing  – EFIF), като Комисията за финансов надзор също получи покана да участва с вече действащия си механизъм за комуникация със заинтересованите лица относно въвеждането на финансово иновативни продукти/услуги в небанковия финансов сектор – Иновационен център.

Със създаването на единната точка за трасгранично тестване се цели да се улесни развитието на иновациите в целия ЕС, като се опрости комуникацията между националните компетентни органи и се увеличи прозрачността по отношение на регулаторното тестване в „пясъчна“ среда. По този начин се предоставя възможност на националните компетентни органи посредством уеб базирана платформа да споделят технологичен опит и добри практики с цел възприемане на единна политика и регулаторно третиране на иновативни продукти, услуги и бизнес модели, представяни в техните регулаторни комуникационни механизми innovation hub и/или sandbox.

Информация как да се свържете със съответните национални органи и да разберете за националните изисквания за лицензиране, както и актуална информация за работата на Европейския форум за иновационни фасилитатори, може да направите като се регистрирате на следния линк: https://digital-finance-platform.ec.europa.eu/.

След успешна регистрация ще имате възможност да попълните и изпратите стандартизиран формуляр за тестване, като  включите повече от един национален орган. Може да отбележите следните категории, в зависимост от проявения интерес на компанията:

  • Компаниите, проявяващи интерес да тестват своите иновативни продукти в два или повече регулаторни sandbox-a, разположени в различни държави-членки, целящи да улеснят видимостта върху тестовете сред съответните национални компетентни органи, както и сред наблюдаващи национални органи;
  • Компаниите, проявяващи интерес да тестват своите иновативни продукти в регулаторен sandbox, намиращ се в една държава-членка, но желаещи да улеснят ранната видимост на теста от националните органи, разположени в друга(и) държава(и) членка(и) и евентуално сред допълнителни наблюдаващи национални органи;
  • Компаниите, проявяващи интерес да тестват своите иновативни продукти в регулаторен sandbox, разположен в една държава-членка, но желаещи да направят констатациите от този тест достъпни за националните органи, намиращи се в друга или друга държава-членка (и).