Становище относно публикациите в медиите за застраховка „Гражданска отговорност“

Във връзка с публикациите в медиите относно поскъпването на застраховка „Гражданска отговорност“, КФН пояснява следното:

С решение от 06.12.2022 г. Комисията определя по предложение на Съвета на Гаранционния фонд размера на вноските, дължими от застрахователните дружества по застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите във „Фонд за незастраховани МПС“ и „Обезпечителния фонд“ за 2023 г. В хода на едномесечното обществено обсъждане на проекта на решение, в Комисията не са постъпили никакви възражения или предложения от заинтересовани лица, асоциации или граждани.

Вноските в Гаранционния фонд, макар да се заплащат заедно със застрахователната премия, не са част от нея. Застрахователната премия по застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите се определя самостоятелно от всеки застраховател, лицензиран да извършва тази дейност. В този смисъл, решенията на Съвета на Гаранционния фонд и на Комисията относно определянето на размера на вноските, нямат връзка с определянето на размера на застрахователната премия.

Комисията за финансов надзор е независим административен регулаторен орган, който осъществява текущ надзор за спазването на изискванията за достатъчност на застрахователните премии и при необходимост налага надзорни мерки на застрахователите. Следва да се има предвид, че съгласно Кодекса за застраховането предварителният надзор върху застрахователните премии е забранен. Това изключва налагането на задължение за застрахователите предварително да уведомяват или да искат одобрение на предложени от тях увеличения на тарифните ставки на премиите.