Срокът за заплащане на годишните такси, събирани от КФН за осъществяване на общ финансов надзор, е до 31 януари 2023 г.

Комисията за финансов надзор (КФН) напомня на всички поднадзорни лица, че 31 януари на текущата година е крайният срок за заплащане в пълен размер на таксите за осъществяване на общ финансов надзор, дължими за обработка на задължителната текуща и периодична информация и за извършване на проверки за 2023 г., както и на непроменливата част от таксата по раздел II, т. I, ред 36 от Тарифа за таксите, събирани от КФН – Приложение към чл. 27, ал. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор .
Размерът на годишните такси за осъществяване на общ финансов надзор е определен в раздел II на Тарифа за таксите, събирани от Комисията за финансов надзор – Приложение към чл. 27, ал. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН).

Следва да имате предвид, че върху невнесената в горепосочения срок такса се дължи лихва в размер на законната лихва, съгласно раздел IV, т. X от Приложение към чл. 27, ал. 1 от ЗКФН.

На основание чл. 27, ал. 5 от ЗКФН, при неплащане на дължимите такси, комисията и нейните органи могат да откажат предоставянето на административна услуга на поднадзорното лице до изпълнение на задължението му за заплащане на таксата, заедно с начислените лихви за забава и разноските по образуваното изпълнително производство.Заплащането на таксите може да бъде извършено на каса в Комисията за финансов надзор или по следната банкова сметка в БНБ:
IBAN:BG95BNBG96613000141501
BIC:BNBGBGSD

За допълнителна информация във връзка с дължимите такси и лихви, преди извършване на плащането, може да се свържете със звено „Събиране на приходи“ на тел. 02/94 04 691 и/или тел. 02/94 04 646.