Срокът за заплащане на годишните такси, събирани от Комисията за финансов надзор за осъществяване на общ финансов надзор, е до 31 януари 2024 г.

Комисията за финансов надзор (КФН) напомня на всички поднадзорни лица, че крайният срок за заплащане в пълен размер на таксите за осъществяване на общ финансов надзор – обработка на задължителната текуща и периодична информация и за извършване на проверки за 2024 г., както и на непроменливата част от таксата по раздел II, т. I, ред 36 от Тарифа за таксите, събирани от КФН – Приложение към чл. 27, ал. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН), е до 31 януари на текущата година.
Размерът на годишните такси за осъществяване на общ финансов надзор е определен в раздел II на Тарифа за таксите, събирани от КФН– Приложение към чл. 27, ал. 1 от ЗКФН.

Следва да имате предвид, че върху невнесената в установения срок такса се дължи лихва в размер на законната лихва, съгласно раздел IV, т. X от Приложение към чл. 27, ал. 1 от ЗКФН. На основание чл. 27, ал. 5 от ЗКФН, при неплащане на дължимите такси, КФН и нейните органи могат да откажат предоставянето на административна услуга на поднадзорното лице до изпълнение на задължението му за заплащане на таксата, заедно с начислените лихви за забава и разноските по образуваното изпълнително производство.

Заплащането на таксите може да бъде извършено по следните начини:

  • в брой – на каса в сградата на КФН;
  • банков превод – по банковата сметка на КФН в БНБ:

IBAN:BG95BNBG96613000141501
BIC:BNBGBGSD;

  • по електронен път, чрез квалифициран електронен подпис – през електронния портал на КФН, достъпен на интернет адрес: https://eis.fsc.bg/.

За допълнителна информация относно дължимите такси и лихви, преди извършване на плащането, може да се свържете със звено „Събиране на приходи“ на тел. 02/94 04 691 и/или тел. 02/94 04 646.